بررسی رابطه سبک رهبری مدیران با بکارگیری فناوری اطلاعات در مدارس شهرستان جاسک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه مدیریت دولتی ، واحد بندرجاسک، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرجاسک ، ایران

2 مربی، گروه مدیریت آموزشی، واحد بندرجاسک، دانشگاه آزاد اسلامی،بندر جاسک ، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش شناخت رابطه بین سبک رهبری مدیران مدارس با بکار گیری فناوری اطلاعات در مدارس شهرستان جاسک در سال تحصیلی 97-1396 می باشد . روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق 191 نفر از مدیران مدارس شهرستان جاسک بوده که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با استفاده از جدول مورگان و کرجسی 127 نفر از مدیران ( 30زن و 97مرد) به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده پرسشنامه سبک رهبری لیکرت (دهقانی ،1393) و پرسشنامه فناوری اطلاعات (قاسمی ،1391) بود. روش تجزیه وتحلیل داده ها با آمار توصیفی (شامل : فراوانی درصد،میانگین و درصد فراوانی تجمعی ) و آمار استنباطی (شامل : ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان) با استفاده از نرم افزار spss انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین سبک رهبری مدیران مدارس با بکارگیری فناوری اطلاعات در مدارس رابطه معناداری وجود دارد نتایج همبستگی بین دو متغیر مذکور برابر با 743/0 با سطح معناداری 01/0 است همچنین بین سبک رهبری مشورتی، مشارکتی و خیر خواهانه مدیران مدارس با بکارگیری فناوری اطلاعات در مدارس رابطه معناداری وجود دارد اما بین سبک رهبری استبدادی با بکارگیری فناوری اطلاعات رابطه معکوس و منفی وجود دارد. تحلیل نتایج رگرسیون نشان داد که متغیر پیش بین سبک رهبری می تواند به صورت معنی داری متغیر بکارگیری فناوری اطلاعات را پیش بینی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Managers Leadership Style with using information Technology in school of bandar jask

نویسندگان [English]

  • ramin tafazzoli 1
  • mohammad sadegh hosein 2
1 Instructor. Department of Accounting and Management Branch of Bandar Jask, Islamic Azad University, Bandar Jask, Iran
2 Instructor. Department of Education Management, Branch of Bandar Jask, Islamic Azad University, Bandar Jask, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this study was to identify the relationship between the leadership styles of school principals using information technology in schools in Jask city. The method of research in this study was correlation. The statistical population of this study was 191 school principals of Jask city. Based on stratified random sampling, using a Morgan Chrissi table, 127 managers (37 women and 90 men) were sampled the data collection tool was a standard questionnaire including: leadership style and information technology questionnaire. Data analysis was done using descriptive statistics (including frequency, percentage, mean and percentage of cumulative frequency) and inferential statistics (including Pearson correlation coefficient and concurrent regression) using spss16 software. The results of the study showed that between leadership styles School administrators have a meaningful relationship with the use of information technology in schools. The results of correlation between the two variables are equal to 0.743 with a significant level of 0.01. Also, there is a significant relationship between the consultative, participatory, and beneficial leadership style of school administrators using information technology in schools. But there is an authoritarian leadership style with the use of information technology there is a reverse. Analysis of the results of regression showed that the predictive variable of leadership style can significantly predict the use of information technology variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • leadership style
  • Information Technology
  • School managers