رابطه رفتار رهبری مدیران و بدبینی سازمانی با در نظر گرفتن نقش تعدیل گر عدالت سازمانی آموزش و پرورش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه پیام نور ، مشهد، ایران

2 معلم آموزش و پرورش

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی رابطه رفتار رهبری مدیران و بدبینی سازمانی با در نظر گرفتن نقش تعدیل گر عدالت سازمانی در میان کارکنان آموزش و پرورش بود. این تحقیق یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی با تاکید بر معدلسازی معادلات ساختاری بود. در این تحقیق، جامعه آماری شامل همه کارکنان زن و مرد آموزش و پرورش شهر بن چهارمحال بختیاری بود که نمونه ای به حجم 300 معلم به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد. شرکت کنندگان پرسشنامه توصیف رفتار رهبری مدیران، پرسشنامه استاندارد بدبینی سازمانی، و پرسشنامه عدالت سازمانی را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و مدلسازی معادلات ساختاری تحلیل شدند. نتایج نشان داد که رفتار رهبری مدیران و مولفه های آن شامل رهبری حمایتی و آمرانه با بدبینی سازمانی ارتباط منفی معناداری داشتند. رفتار رهبری مدیران و مولفه های آن با عدالت سازمانی ارتباط مثبت معنی داری داشتند. عدالت سازمانی و مولفه های آن شامل عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی ارتباط منفی معنی داری با بدبینی سازمانی داشتند. هر سه مولفه عدالت سازمانی در ارتباط بین رفتار رهبری مدیران و مولفه آن شامل رهبری حمایتی با بدبینی سازمانی دارای نقش تعدیل گر بودند. مولفه های عدالت سازمانی به غیر از عدالت تعاملی در ارتباط بین رهبری آمرانه و بدبینی سازمانی دارای نقش تعدیل گر بودند. در کل می توان نتیجه گرفت که رفتار رهبری مدیران شامل حمایتی و آمرانه از طریق عدالت سازمانی می تواند منجر به کاهش بدبینی سازمانی در کارکنان آموزش و پرورش گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between manager leadership behavior and organizational pessimistic considering the mediating role of organizational justice in education

نویسندگان [English]

  • vajiheh zohoorparvandeh 1
  • mehrdad shokrollahi 2
1 Faculty of Education & Psychology, Payamnoor, University, Mashhad, Iran.
2 teacher in education
چکیده [English]

This study aime to examine the mediating role of organizational justice in the relation of manager leadership behavior to organizational pessimistic in education and training staff. This research was a descriptive study of correlational type focusing on structural equation modeling In this stydy, the statistical population consisted of all male and female education and training staff of B.on city in Charmahal Bakhtiyari province that a sample of 300 teachers (140 women and 160 men) was selected by random sampling method. Participants completed the Leadership Behavior Descriptive Questionnaire, the Standard Pessimistic Organizational Inventory (SPOI), and the Organizational Justice Questionnaire . The data were analyzed using Pearson correlation and structural equation modeling . The results showed that there was a significant negative correlations between manager leadership behavior and its components including supportive leadership and authoritative leadership with organizational pessimism . The manager leadership behavior and its components were positively associated with organizational justice. Organizational justice and its components including distributive justice, procedural justice and interactional justice had significant negative relationships with organizational pessimism . All three components of organizational justice mediated the relationship between manager leadership behavior and its component including supportive leadership with organizational pessimism. Organizational justice components, except for interactional justice, mediated the relation of authoritative leadership to organizational pessimism . On the whole, it can be concluded that the manager leadership behavior including supportive leadership and authoritative leadership can lead to reduction in organizational pessimism through organizational justice in in education and training staff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Manager leadership behavior
  • Organizational pessimistic
  • Organizational justice