مدل سازمان یادگیرنده و ارزیابی کاربست آن در مراکز آموزش عالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه خوارزمی ،دانشجو

3 دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل معادلات ساختاری سازمان یادگیرنده و بررسی میزان کاربست آن در دانشگاه تهران انجام شده‌‌است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و روش تحلیل از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری بودهاست. جامعه آماری، کارکنان دانشگاه تهران به تعداد 2730 نفر بوده‌است. حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران و روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، 243 نفر انتخاب شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌ محقق ساخته مبتنی بر مدل پیتر سنگه(1990) با پایایی(94/0=α) استفاده شد. روایی محتوا و سازه این پرسش‌نامه نیز بررسی و تأیید گردید. به‌منظور تحلیل داده‌ها، از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری، آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و تی تک‌نمونه‌ای استفاده شده-است. نتایج نشان داد، مدل سازمان یادگیرنده از برازش نسبتاً خوبی با داده‌ها برخوردار بودهاست. بر این اساس، قابلیت‌های فردی بر الگوی ذهنی(24/0=γ) و نگرش سیستماتیک(52/0=γ) تأثیرگذار بودهاست. نگرش سیستماتیک نیز بر آرمان مشترک(51/0=β) و یادگیری جمعی(44/0=β) تأثیرگذار بوده و آرمان مشترک نیز بر یادگیری جمعی(17/0=β) تأثیر داشته است. نهایتاً این‌که، الگوهای ذهنی بر آرمان مشترک و یادگیری جمعی و هم‌چنین قابلیت‌های فردی بر آرمان مشترک تاثیر نداشتهاست. نتایج بررسی میزان کاربست ابعاد سازمان یادگیرنده نیز نشان داد، کاربست سازمان یادگیرنده و ابعاد آن در جامعه هدف، پایین‌تر از حد متوسط بوده و فقط الگوهای ذهنی در حد متوسط بودهاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A model of Learning Organization and its application in higher education centers

نویسندگان [English]

  • Khodayar Abili 1
  • Fatemeh Narenji Thani 1
  • Ebrahim Mazari 3
1 UT
3 UT
چکیده [English]

This study aims to provide a learning organization SEM and the application of done at Tehran University. The research method is descriptive-correlational and analytical method was SEM. The population was University of Tehran staffs on the number of 2730 people. Sample size by using Cochran sampling formula and simple random sampling, were selected 243 people. To collect data, a questionnaire based on the model of Peter Senge (1990) designed by reliability (94/0 = α). Also evaluated and approved content and construct validity. For data analysis, Kolmogorov-Smirnov structural equation modeling, and one-sample t-test, was used. The results showed that the learning organization model has been fitted to the data. Accordingly, the individual features of the paradigm (γ =0/24) and systematic approach (γ =0/52) been effective. Systematic approach to the common cause (β=0/51) and collective learning (β=0/44) and shared vision have also had an impact on collective learning (β=0/17) has had impact. Finally, mental models based on shared vision and collective learning as well as individual features common cause whatsoever. The results showed that the application of learning organization and all aspects of its application in the target population, below the average and only mental patterns was middle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning organization
  • higher education centers
  • Tehran University
  • Structural Equation Model