تحلیل مشخصات متقاضیان و وضعیت دانشگاه‌های وزارت علوم، در جذب اعضاء هیأت علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران.

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

هدف پژوهش،تحلیل مشخصات متقاضیان و وضعیت دانشگاه‌ها در جذب اعضاء هیأت علمی بود که با روش توصیفی و رویکرد کاربردی انجام شد. برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای و بررسی آمارهای وزارت علوم و مصاحبه با کارشناسان استفاده شد. جامعهپژوهش متقاضیان فراخوان‌ها و دانشگاه های وزارت علوم بود. یافته ها؛ اول: در ده سال اخیر تعداد اعضاء هیأت علمی سیر صعودی داشته ولی در سه سال اخیر تعداد مجوزهای استخدام سیر نزولی داشته و شکاف بین میزان تقاضای استخدام و میزان مجوز استخدام را ایجاد کرده است. دوم: تغییرات نسبت دانشجو به استاد در دانشگاه‌های وزارت علوم ناچیز، پیام نور به شدت کاهشو غیرانتفاعی به شدت افزایش داشته است. سوم: بیشترین نسبت تقاضا به اعلام نیاز متعلق به دانشگاه تربیت مدرس و کمترین متعلق به دانشگاه خلیج فارس بوده است. چهارم: بیشترین نسبتتقاضا به اعلام نیاز در رشته شیمی و کمترین در رشته کامپیوتر بوده است. پنجم: وضعیت معدلمتقاضیان زن از مرد بهترو در تعداد کارهای پژوهشی و فعالیتهای اجرایی بر عکس بوده است. ششم: تمام متقاضیان ملیت ایرانی داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis Applicants' Characteristics and Universities of Ministry of Science' Situation in Employment New Faculty Members

نویسندگان [English]

  • hadi mosadegh 1
  • Reza Jafari Harandi 2
1 Assistance Professor in Educational Sciences Department, Literature & Human Sciences Faculty, University of Qom, Qom, Iran
2 Associate Professor in Educational Sciences Department, Literature & Human Sciences Faculty, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

The aim of this research was to a survey the Situation of applicants and universities in employment the faculty member. The methods which has been used are library study, a follow up in the ministry of science research and technology, and interview with experts. The population investigated were the invited applicants and all universities under the Ministry of Science.The results; First, in the last ten years a number of faculty member have advanced, but the gap between the application rate and the permit to employ individuals ,in the last three years, has increased, while the number of employment permits has decreased. Second:a student teacher ratio in proportion to the universities under the Ministry of Science, no change , high ratio increase in University of Peyame Noor and high ratio decrease in the private institutions. Third: most need demand rate applications is for University of Tarbiyat Modares, and least for university of Khalige Fars. Forth: most need demand rate applications to join a chemistry field, and least is for field of Computer engineering. Fifth: the average marks of male applicants was better than female. And a number of executives experience and researches work were opposite. Sixth:All applicants were Iranian nationals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Universities
  • faculty
  • Members