آسیب شناسی ارتباط بین صنایع و دانشگاه های حوزه ی علوم انسانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف پژوهش حاضر آسیب شناسی ارتباط بین صنایع و دانشگاه های حوزه ی علوم انسانی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر را دو گروه، اعضای هیأت علمی دانشگاه های حوزهی علوم انسانی و مدیران صنایع شهر تهران تشکیل دادند. که تعداد 233 نفر به روش نمونه گیری چندمرحله ای از میان گروه اول و تعداد 87 نفر به روش نمونه گیری زنجیره ای (گلوله برفی) برای گروه دوم انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامۀ محقق ساخته استفاده شده است. برای تعیین صحت روایی این ابزار از نظرات متخصصین و خبرگان در این زمینه (اساتید راهنما و مشاور) استفاده گردید. و برای اطمینان از پایایی پرسشنامه از فرمول ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است، که نتایج بدست آمده برای گویه ها 87/0 گزارش شده است. برای تحلیل داه ها از دو بخش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. طبق یافته های تحقیق بین همه ی مؤلفه های تحقیق (ناتوانی در شبکه سازی، ضعف مدیریتی، ضعف دانشی و مهارتی، فقدان فرهنگ و باور مناسب، ضعف در بسترسازی و حمایت، بی میلی در برقراری ارتباط و فرایندها و ساختارهای انعطاف ناپذیر) رابطه معناداری وجود دارد. و بر اساس آزمون تعقیبی شفه بین هریک از دومولفه ها به جز دو مولفه فرایندها و ساختارهای انعطاف ناپذیر با فقدان فرهنگ و باور مناسب رابطه معناداری وجود دارد.بنابراین پیشنهاد می شود که ساختارها سنتی تعدیل شوند و به ساختارهای حمایتی توجه بیشتری شود و صنایع فرهنگ تحول گرا را مد نظر قرار بدهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of the relationship between industry and academia in the field of the humanities

چکیده [English]

This study aimed to damage the relationship between industry and academia in the field of human sciences. The population of this study, two groups of faculty members in the humanities and industry leaders formed in Tehran. That 233 people multistage sampling among the first group of 87 chain sampling (snowball) were selected for the second group. To collect the data from the questionnaire was used. To determine the validity of health experts and experts in the field (teachers and advisors) were used. And to ensure the reliability of Cronbach's alpha coefficient formula is used, the results have been reported for items 87/0. For analysis of data from both descriptive and inferential statistics were used. According to research findings between all components (inability to networking, management weaknesses, lack of knowledge and skills, lack of proper culture and beliefs, lack of infrastructure and support, reluctance to communicate and inflexible processes and structures) significant relationship exist. And the Scheffe post hoc test between each of the two components Dvmvlfh except inflexible processes and structures with lack of proper culture and beliefs have a significant relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: challenge
  • Industry
  • academia
  • industry and communication
  • faculty members