رابطه بین فراموشی سازمانی با نوآوری سازمانی وچابکی سازمانی در بین کارکنان سازمان آموزش و پرورش اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مدیریت آموزشی -دانشکده علوم تربیتی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان) -اصفهان - ایران

2 استاد یار دانشکده علوم تربیتی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان ( خوراسگان)، اصفهان ، ایران

چکیده

پپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین فراموشی سازمانی با نوآوری سازمانی و چابکی سازمانی در بین کارکنان سازمان آموزش و پرورش اصفهان انجام گردید . روش تحقیق مورد استفاده توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری مشتمل بر کارکنان سازمان آموزش و پرورش به تعداد 450 نفر بود. از این تعداد با استفاده از جدول نعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان (1970) و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم ، تعداد 207 نفر برای شرکت در پژوهش حاضر انتخاب شدند . ابزار جمع آوری اطلاعات سه پرسشنامه دی هالن و فیلیپس (2004) ، پرسشنامه نوآوری سازمانی اسماعیل و همکاران (2002) و پرسشنامه چابکی سازمانی شریفی و ژانگ (2004) بوده است . پایایی پرسشنامه ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 75/0 ،84/0 و77/0 برآورد گردید . تجزیه وتحلیل حاصل از این تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS ، نسخه 22 در دو سطح آمارتوصیفی واستنباطی انجام شد . نتایج پژوهش نشان داد که بین فراموشی سازمانی هدفمند با نوآوری سازمانی ( 37/0=r و05/0>p )رابطه معنی دار و مستقیم وجود دارد و بین فراموشی تصادفی و نوآوری ( 14/0-=r و50/0>p )رابطه معنی دار و معکوس وجود دارد . بین فراموشی سازمانی هدفمند و چابکی سازمانی (41/0=r و05/0>p )رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد ولی بین فراموشی سازمانی تصادفی و چابکی سازمانی رابطه معنی داری مشاهده نشد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Organizational Forgetting With organizational Innovation and organizational Agility Among the Employees of Isfahan Education Organization

نویسندگان [English]

  • MOHAMAD REZA HOJATI NAJAFABADI 1
  • Mahboubeh Sadat Fadavi 2
1 DEPARTMENT Educational Management -Islamic Azad University Isfahan (khorasgan)-Isfahan -IRAN
2 department educational management -Islamic Azad UniversityIsfahan (khorasgan)-Isfahan-iran
چکیده [English]

The persent study investigated the relationship between Organizational Forgetting With organizational Innovation and Organizational Agility was conducted in Isfahan Education Statistical reserch, education and community organizations Isfahan city that consisted of 450 patients .Based on sample size Kertesi and Morgen(1970) , 207 stratified random sampling methods were use for . Searching tools of Salavati et al Organizational Forgetting Questionnaire (1392) , with 17 items , Esmaeil et al Organizational Innovation Questionnaire (2002), with 33 items and Sharifi and Jang Organizational Agility Questionnaire (2004) , with 29 items colleagues validity was confirmed by experts Management of reliability using Chrobak were for Intentional and Accidental Organizational Forgetting Questionnaire (97% ,79%) , organizational Innovation Questionnaire(84%) , organizational Agility Questionnaire(77%) and zero persent is calculated . Using version 22 of statistical package in social sciences (SPSS) , the analysis of this research was done in two levels of descriptive and inferential statistics .The results showed that there is a significant relationship between Intentional Organizational Forgetting with organizational Innovation(r= 0/37 ,p<0/05 ) and there is a significant inverse relationship between Accidental Organizational Forgetting with organizational Innovation (r= -0/14 ,p<0/05 ) . There is a significant relationship between Intentional Organizational Forgetting with organizational Agility(r=0/41 ,p<0/05 ) ,but between Accidental Organizational Forgetting with organizational Agility were not significant .Results showed the best predictor of organizational Innovation is Intentional Organizational Forgetting, and only predictor of Agility organizational was Intentional Organizational Forgetting .

کلیدواژه‌ها [English]

  • intentional organizational forgetting
  • Accidental Organizational Forgetting
  • Organizational Innovation
  • Organizational agility