ارائه مدل علی روابط شفافیت سازمانی و وفاداری سازمانی با تاکید بر نقش واسطه‌ای اعتماد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کردستان

2 دانشگاه پیام نور

3 پیام نور شیراز

چکیده

روش: روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی مبتنی بر مدل علی می باشد. جامعه‌ی آماری این پژوهش را630 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تشکیل می دهند که برای این منظور با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 187 نفر از آنان انتخاب و به پرسشنامه های خودگزارشی وفاداری سازمانی، بعد نگرشی الن ومایر(1990)؛ بعد رفتاری زایتامل(1996)، شفافیت و اعتماد سازمانی راولینز(2008) پاسخ دادند.
نتایج: نتایج پژوهش به طور کلی نشان داد که رابطه ی شفافیت سازمانی و وفاداری سازمانی، تحت تاثیر ابعاد اعتماد سازمانی است. ابعاد (پاسخگویی، تسهیم اطلاعات و مشارکت) شفافیت سازمانی بر ابعاد نگرشی و رفتاری وفاداری سازمانی دارای اثرغیرمستقیم و مثبت و بعد (اختفا و پنهان کاری) شفافیت سازمانی بر ابعاد نگرشی و رفتاری وفاداری سازمانی دارای اثر غیرمستقیم و منفی می باشد. این بدین معنی است که ابعاد شفافیت سازمانی (پاسخگویی، تسهیم اطلاعات، مشارکت، اختفاء و پنهانکاری ) بر ابعاد نگرشی و رفتاری وفاداری سازمانی دارای اثر مستقیم نیستند، در حالی که اثر غیرمستقیم چهار بعد شفافیت سازمانی بر ابعاد نگرشی و رفتاری وفاداری سازمانی از نظر آماری معنی دار می باشد که این امر بیانگر نقش واسطه ای اعتماد سازمانی در میان شفافیت و وفاداری سازمانی است. ضمنا میزان واریانس تبیین شده بعد نگرشی وفاداری سازمانی در مدل برازش شده پژوهش حاضر برابر با 21/0 و برای بعد رفتاری برابر 23/0 می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing scientific model of transparency regarding institutional and organizational loyalty with emphasis on the mediating role of organizational trust of employees of Medical Sciences

چکیده [English]

Methods: The research method is descriptive - correlation. The study population comprised 630 employees, Zahedan University of Medical Sciences. For this purpose, using a random sample of 187 personal was selected. And responded to self-report questionnaire of Organizational loyalty (the attitude Allen & mayer (1990), the behavioral Zaytaml (1996), Organizational trust and transparency Ravlinz (2008).
Results: results showed that the relationship between organizational transparency and organizational loyalty, is affected by organizational trust .The Dimensions (accountability, information sharing and participative) organizational transparency on attitudinal, and behavioral dimensions of organizational loyalty is positive Indirect effect and (secretive) organizational transparency on behavioral and Attitudes aspects of organizational loyalty is negative indirect effect. This means that the dimensions of organizational transparency (accountability, information sharing and participative, secretive) on attitudinal and behavioral dimensions of organizational loyalty have not a direct effect. While indirect effect on the four dimensions of organizational transparency on attitudinal and behavioral dimensions of organizational loyalty is significant. This indicates that the mediating role of organizational trust through transparency and organizational loyalty. Also, the amount of variance explained the fitted model study for dimension Attitudes equal is 0/23 and for dimension behavioral loyalty equal is 0/21.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational Transparency
  • Organizational
  • Trust Organizational Loyalty