تحلیلی بر رابطه سرمایه‌گذاری جمعی اجتماعی با رفتارهای مدنی (شهروندی): نقش واسطه‌ای سرمایه‌گذاری جمعی عاطفی در میان معلمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)

2 محقق/دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)

چکیده

سرمایه‌گذاری جمعی اجتماعی و سرمایه‌گذاری جمعی عاطفی از جدیدترین سازه‌های حوزه روان‌شناسی مثبت‌نگر هستند که ظرفیت بالایی برای تاثیر بر متغیرهای رفتاری انسان‌ها در محیط‌های اجتماعی دارند. این پژوهش با هدف بررسی رابطه سرمایه‌گذاری جمعی اجتماعی با رفتارهای مدنی (شهروندی) سازمانی معلمان با توجه به نقش واسطه‌ای سرمایه-گذاری جمعی عاطفی اجرا شد. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری پژوهش را معلمان مقطع ابتدایی منطقه برخوار ‌در شهر اصفهان تشکیل دادند که از بین آن‌ها 290 به شیوه‌ی نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه سرمایه‌گذاری جمعی‌ اجتماعی (گل‌پرور، 1397)، پرسشنامه سرمایه‌گذاری جمعی عاطفی (گل‌پرور، 1397) و پرسشنامه رفتارهای مدنی (شهروندی) سازمانی (ویگوداگادت و همکاران، 2007) بودند. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و الگو‌سازی معادله ساختاری (SEM) تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین سرمایه‌گذاری جمعی اجتماعی با سرمایه‌گذاری جمعی عاطفی و رفتارهای مدنی (شهروندی) سازمانی و بین سرمایه‌گذاری جمعی عاطفی با رفتارهای مدنی (شهروندی) رابطه مثبت و معنادار (‌01/0p<)‌ وجود دارد. نتایج مدل‌سازی معادله ساختاری و تحلیل واسطه‌ای نشان داد که سرمایه‌گذاری جمعی عاطفی متغیر واسطه‌ای کامل در رابطه سرمایه‌گذاری جمعی اجتماعی با رفتارهای مدنی (شهروندی) سازمانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Relationship between Social-Collective Investment and Organizational Citizenship Behaviors: Mediating Role of Affective-Collective Investment among Teachers

نویسندگان [English]

  • Mohsen Golparvar 1
  • Nahid Baghery 2
2 Researcher/Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch
چکیده [English]

Social-collective investment and affective-collective investment are among the newest constructs in the field of positive psychology that have a high potential for impact on human beings' variables in social environments. This research was administered with the aim of investigating the relationship between social-collective investment and organizational citizenship behaviors due to the mediating role of affective-collective investment. Research method was correlation and research statistical population was the primary school teachers in Borkhar district in Isfahan city, among them 290 persons were selected using simple random sampling. Research instrument consisted of: social-collective investment (Golparvar, 2018), affective-collective investment (Golparvar, 2018) and organizational citizenship behaviors (Vigoda-Gadot et al, 2007). Data were analyzed using Pearson’s correlation coefficient and structural equation modeling (SEM). Results revealed that there is a positive significant relationship between social-collective investment with affective-collective investment and organizational citizenship behaviors (p<0.01), and between affective-collective investment with organizational citizenship behaviors (p<0.01). Results of structural equation modeling and mediation analysis indicated that affective-collective investment is a complete mediator on the relationship between social-collective investment and organizational citizenship behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social-collective investment
  • affective-collective investment
  • Organizational Citizenship Behaviors
  • teachers