توسعه نظام ارزش‏ها بر پایه هوش فرهنگی مدیران دانشگاهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه پیام نور

2 دانشیار دانشگاه پیام نور

چکیده

پژوهش حاضر به منظور «بررسی رابطه نظام ارزش‏ها و هوش فرهنگی مدیران دانشگاه علامه طباطبایی» انجام گردید. جامعه آماری کلیه مدیران شاغل در دانشگاه که برابر با70 نفر بودند و از این تعداد 56 نفر به پرسشنامه‏ها پاسخ داده و داده های آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.برای اندازه گیری متغیرهای نظام ارزش‏ها از ابزار پرسشنامه آلپورت،ورنون و لیندزی و برای اندازه گیری هوش فرهنگی به مفهوم کلی و متغیرهای آن از پرسشنامه هوش فرهنگی (CQS) استفاده شده است.یافته‏های پژوهش نشان می دهد که میزان متغیرهای ارزش سیاسی،ارزش نظری، ارزش اقتصادی نظام ارزش ها در سطح بالا و متغیر ارزش هنری در سطح متوسط و ارزش اجتماعی و ارزش مذهبی در سطح پایینی قرار دارد. میزان متغیرهای فراشناخت و انگیزش در سطح بالا و هوش فرهنگی به مفهوم کلی و متغیر رفتار در سطح متوسط و متغیر شناخت در سطح پایین قرار دارد. رتبه بندی نظام ارزش‏ها در بین مدیران از این قرار است: 1-ارزش سیاسی؛ 2-ارزش علمی؛ 3-ارزش اقتصادی؛ 4- ارزش هنری؛ 5- ارزش اجتماعی و 6- ارزش مذهبی و رتبه بندی هوش فرهنگی به مفهوم کلی و متغیرهای آن به این ترتیب است: 1-فراشناخت؛ 2-انگیزش؛ 3-رفتار؛ 4- شناخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing the System of Values based on Cultural Quotient of University Presidents

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Fazeli 1
  • Mahmood Ekrami 2
1 M.A in Educational Management from Payame Noor University
2 Associate Professor at Payame Noor University
چکیده [English]

This study has been carried out for the purpose of investigating the relation between the value system and cultural quotient of the presidents of Allameh Tabataba’i University. The statistical population comprises all presidents serving with the university, coming to 70 subjects, out of whom 56 responded to the questionnaires and their emerging data were analyzed. In order to measure the value system variables, questionnaire developed Allport - Vernon - Lindzey and in order to measure cultural quotient as a general concept and its variables, the Cultural Quotient Questionnaire (CQS) was used. Research findings suggest that the levels of variables of political value, theoretical value, and economic value are high in the value system, and the level of variable of artistic value is medium, and levels of variables of social value and religious value are low. The levels of variables of metacognition and motivation are high, and those of cultural quotient as a general concept and behavior are medium, and the level of the variable of cognition is low. Ranking of the value system among the presidents is as follows: 1. Political value, 2. scientific value, 3. economic value, 4. Artistic value, 5. social value, 6. religious value; and ranking of cultural quotient as a general concept and its variables is as follows: 1. metacognition, 2. Motivation, 3. Behavior, and 4. Cognition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value System
  • Cultural Quotient
  • Presidents
  • Allameh Tabataba’i University