نقش رهبری خدمتگزار در میزان اثربخشی سازمانی مدارس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش حاضر باهدف شناخت سبک رهبری خدمتگزار و نقش آن در اثربخشی سازمانی در دبیرستان‌های دخترانه شهر تهران در سال تحصیلی 93-1392 و به روش توصیفی همبستگی انجام‌شد. جامعه‌ی آماری شامل کلیه دبیران دبیرستان‌های دولتی دخترانه شهر تهران بود که از میان آن‌ها 360 نفر به ‌روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. برای سنجش سبک رهبری خدمتگزار از پرسشنامه‌ی قلی پور و همکاران (1388)، با ضریب پایایی 95/0 و برای سنجش اثربخشی سازمانی از پرسشنامه پارسونز با پایایی 94/0 استفاده شد. پایایی آزمون‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و روایی آزمون‌ها با دو روش اعتبار محتوا و سازه، با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، به دست آمد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، از آزمون‌های t، تحلیل واریانس یک‌راهه ANOVA، توکی، کروسکال والیس، من-ویتنی، همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی چندگانه به روش گام‌به‌گام استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که میان رهبری خدمتگزار و اثربخشی سازمانی همبستگی مثبت وجود دارد. هم‌چنین، میان مؤلفه‌های چهارگانه رهبری خدمتگزار با اثربخشی سازمانی و مؤلفه‌های آن نیز همبستگی مثبت و معناداری وجود داشت. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد از میان ابعاد رهبری خدمتگزار، به ترتیب سه عامل خدمت‌رسانی، قابلیت اعتماد و تواضع بیشترین توان را در پیش‌بینی اثربخشی سازمانی دارند.
واژگان کلیدی: اثربخشی سازمانی، رهبری خدمتگزار، دبیرستان دخترانه

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Servant leadership Role In Organizational Effectiveness Of Schools

نویسندگان [English]

  • Hamid Rahimian 1
  • Abbas Abbaspour 2
  • faezeh sarrafan 3
1 Educational Management & Planning Department, Faculty Of Education & Psychology, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 Educational Management & Planning Department, Faculty Of Education & Psychology, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
3 Educational Management & Planning Department Faculty of Education & Psychology, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The current research investigated the relationship between servant leadership style and organizational effectiveness in girl’s High Schools of Tehran in the 1392-93 academic year. The research sample consists of 360 high school teachers randomly selected from all government high school teachers in Tehran. To collect primary data, two questionnaires were used in this study. Firstly to collect data on servant leadership, the questionnaire developed by Golipour (Golipour et al., 1388) was used. The Cronbach’s alpha value of 0.95 shows the internal consistency of the scale. Secondly to evaluate the organizational effectiveness parsons’s questionnaire with Cronbach’s alpha value of 0.95 was used.
In this study, the Spearman correlation analysis, one-sample T test, one way ANOVA, Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis H, multiple regressions were used to analyze the data. The Research results indicate that there is an overall positive association between servant leadership and organizational effectiveness. There are also significant positive relationships between servant leadership variables and organizational effectiveness. Among the four components of servant leadership and organizational effectiveness and its components, there was a significant positive correlation. Multiple regression analysis showed that among the aspects of servant leadership, by three factors: service, reliability and humility be the most predictable organizational effectiveness.
Key Words: organizational effectiveness, servant leadership, girl’s High Schools

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Effectiveness
  • Servant Leadership
  • girl's High Schools