بررسی تأثیر جو سازمانی بر سکوت سازمانی؛ مطالعه‌ی موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

رییس دانشگاه آزاداسلامی واحدلامرد

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر جو سازمانی بر سکوت سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد انجام شد. این پژوهش از لحاظ نوع هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه‌ی گردآوری داده ها توصیفی-همبستگی است. جامعه‌ی آماری این پژوهش متشکل از 84 نفر از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد در سال تحصیلی 1396/1395 بود. جهت انتخاب نمونه‌ از روش سرشماری استفاده شد و بدین ترتیب هر 84 نفر عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد نتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش از پرسشنامه جو سازمانی مبتنی بر مطالعات هالپین و کرافت (1963) و پرسشنامه سکوت سازمانی وکولا و بورداس (2005) استفاده شده است. روایی محتوایی و ظاهری پرسشنامه‌ها به تأیید متخصصان رسیده و پایایی آن‌ها که حاصل اجرای آزمون با فاصله ی دو هفته ای بین 30 نفر بود با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برآورد شد که برای پرسشنامه‌ی مربوط به جو سازمانی برابر 0.78 و برای پرسشنامه‌ی مربوط به سکوت سازمانی برابر 0.83 بدست آمد. جهت تجزیه ‌و‌ تحلیل داده‌های بدست آمده از تحلیل رگرسیون در سطح معناداری 0.05 استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد با ارتقای یک واحد از جو سازمانی 0.990 واحد انحراف معیار سکوت سازمانی افزایش پیدا خواهد کرد، در نتیجه ارتباط مثبت دارند. همچنین نتایج نشان داد؛ که ابعاد جو سازمانی جو سازمانی دستوری، تحدیدی، تظاهر به کار، بی علاقگی و فاصله گیری تأثیر معناداری بر سکوت سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of organizational climate on organizational silence, case study Azad University

نویسنده [English]

  • sayed ahmad hashemi
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of organizational climate on organizational silence in Lamerd Islamic Azad University. This research is applied in terms of target type and in terms of data collection method is descriptive-correlation. The statistical population of this research consisted of 84 professors of Islamic Azad University of Lamerd in the academic year 1396/1395. A census method was used to select the sample and each 84 faculty members of the Islamic Azad University of Lamard were selected. The instrument for collecting data in this study was the organizational climate questionnaire based on Halpin and Kraft (1963) and Organizational Silence Questionnaire (KOLA and BORDAS, 2005). The content validity and appearance of the questionnaires were confirmed by the experts and their reliability, which was the result of a two week trial of 30, was estimated using Cronbach's alpha coefficient, which was 0.78 for the organizational climate questionnaire and The organizational silence questionnaire was 0.83. To analyze the data, regression analysis was used at a significant level of 0.05. The results show that by upgrading one unit of organizational climate, 0.990 unit of standard deviation of organizational silence will increase, resulting in a positive relationship. Also, the results showed that the dimensions of organizational climate of the organizational climate of command, limitation, pretending to work, unwillingness and distancing have a significant effect on organizational silence in Lamard Islamic Azad University.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational climate
  • silence
  • Higher education
  • organizations