نقش میانجی ارزش اجتماعی ادراک شده در تاثیر رهبری تحول‌آفرین درک‌شده بر تعهد شغلی (مورد مطالعه: سازمان فنی و حرفه‌ای استان گیلان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی- دانشگاه پیام نور رشت

2 کارشناس ارشد_ دانشگاه پیام نور رشت

چکیده

پپژوهش حاضر پیرامون بررسی نقش میانجی ارزش اجتماعی ادراک‌شده در تاثیر رهبری تحول‌آفرین درک‌شده بر تعهد شغلی صورت گرفته است. روش پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و برحسب روش از نوع همبستگی می‌باشد که با به‌کارگیری ابزار پرسشنامه و روش پیمایشی داده‌های مورد نیاز جمع‌آوری شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان سازمان فنی وحرفه‌ای استان گیلان (459نفر) می‌باشد که با روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی ساده (سهمیه‌ای) و با استفاده از فرمول آماری کوکران تعداد 231 نفر به عنوان حداقل حجم نمونه آماری تعیین گردید. داده‌های جمع‌آوری شده از طریق نرم‌‌افزار Smart-Pls 2 و روش بررسی معادلات ساختاری بر مبنای حداقل مربعات جزئی مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد علاوه بر تاثیر مثبت معنی‌دار متغیر رهبری تحول‌آفرین درک‌شده بر ارزش اجتماعی و متغیر ارزش اجتماعی بر تعهد شغلی و نقش واسطه‌ای ارزش اجتماعی، متغیر رهبری تحول‌آفرین در صورت عدم‌وجود متغیر میانجی نیز تاثیر مثبت معنی-داری بر تعهد شغلی دارد، و این نتایج دلالت بر نقش واسطه‌ای جزئی متغیر ارزش اجتماعی در رابطه بین این دو متغیر دارد. با توجه به این نتایج به مدیران پیشنهاد می گردد ضمن تلاش در ایجاد توسعه‌های همسو با نظام مدیریت تحول‌گرا، در جهت رشد وبهبود ارزشهای اجتماعی مشترک درون سازمان نیز گام بردارند. توجه به مسائلی نظیر برگزاری جلسات مشترک بین مدیران وکارکنان و نشست‌های هم‌اندیشی می‌تواند نقش مهمی در تغییر نگرش کارکنان داشته باشد. این امر آنهارا ازسیاست‌های تحولی سازمان آگاه کرده و موجب بهبود ارزش‌های اجتماعی، مسئولیت‌پذیری و مشارکت آنها در مسائل سازمانی می‌گردد و میزان تعهد شغلی آنها افزایش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the Mediation Role of Perceived Social Value Between Perceived Transformational leadership and Job Commitment in Guilan Technical & Vocational Organization.

چکیده [English]

The purpose of this study is to Investigation the Mediation Role of perceived Social Value Between perceived Transformational leadership and Job Commitment in Guilan Technical & Vocational Organization. Methodology of research is operational and according to the manner it is descriptive and correlation research and data gathered by means of inventories and survey research method. All employees in Guilan Technical & Vocational Organization (N=459) selected as statistical universe, and a group of 231 people determined as sample by simple stratified sampling (Quota) and Cochran formula. The results of statistical data were studied using Smart PLS 2 software. The findings shows perceived Transformational leadership has positive effects on perceived Social Value. Also, the Social Value has positive effects on Job Commitment. Also, The findings shows perceived Transformational leadership has positive effects on Job Commitment. So, social value has a partial mediator role in significant impression of transformational leadership to job commitment. according to the approved the ‌‌mediation role of perceived social value between perceived transformational leadership and job commitment, administrators should trying to bring development in line with the transformational management system. also, trying to grow and improve common social values within the organization. pay attention to issues such as joint meetings between managers and employees, seminar and meetings can have an important role in changing the attitude of staff. this makes them aware of the policies of the organization change and improve their social values, reponsibility and participation and increasing their job commitment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformational Leadership
  • Social Value
  • Social Responsibility
  • Social Contribution
  • Job Commitment