رابطه رهبری تحول آفرین و خودکارآمدی اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و مدیر گروه مدیریت آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

2 استادیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه سبک رهبری تحول آفرین با خودکارآمدی اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی بود. روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعة آماری ، کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی به تعداد 304 نفر بودکه نمونة آماری بر اساس جدول کرجسی و مورگان 170نفر و با روش نمونه گیری تصادفی محاسبه و انتخاب شد. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد که روایی آن براساس نظر اعضای هیات علمی تایید شد و جهت بررسی پایایی ابزار، از آلفای کرونباخ استفاده گردید که نتایج حاکی از مناسب ابزار پژوهش بود. داده ها با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس و از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شد . یافته ها نشان داد که بین مؤلفه های سبک رهبری تحول آفرین (نفوذ آرمانی ، انگیزش الهام بخش ،تحریک ذهنی و ملاحظات فردی) با خودکارآمدی اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد . همچنین ، تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین متغیرهای پیش بین ، نفوذ آرمانی بیشترین نقش را در پیش بینی خودکارآمدی اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between transformative leadership and self efficacy of faculty members K.N.T.U

نویسندگان [English]

  • asghar zamani 1
  • mahtab pouratashi 2
1 Head of Department of Higher Education Management Studies, Institute for Research and planning in Higher Education.
2 Assistant Professor, Institute for Research and Planning in Higher Education.
چکیده [English]

The relationship between transformative leadership and self efficacy of faculty members K.N.T.U.


Abstract:
The aim of this study was to investigate the relationship between transformational leadership style and self-efficacy of K.N.T. University faculty members. the research method was correlation .the statistical population included all faculty members of K.N.T University (N= 304). 170 faculty members were selected, using Kerjesi and Morgan Table. For sampling, random sampling method was used. A questionnaire was used for data collection of faculty members. Its validity confirmed by views of faculty members and its reliability confirmed by conduction Cronbach's alpha. Data were analyzed using SPSS and test such as Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis were conducted. Results showed that there were significant correlations between components of transformational leadership style (idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation and individualized consideration) with self-efficacy of faculty members. regression analysis showed that among predictive variables, idealized influence had the most role in predicting self-efficacy of faculty members.
Keywords: Transformational Leadership, self efficacy, idealized influence, intellectual stimulation, inspirational motivation, personal considerations

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformational Leadership
  • self efficacy
  • idealized influence
  • intellectual stimulation
  • inspirational motivation