تأثیر رفتارهای ادراک شده توانمندساز مدیران بر آوای کارکنان سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی پیام نور

2 کارشناس ارشد

3 دکتری تخصصی مدیریت آموزش عالی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رفتارهای ادراک شده توانمندساز مدیران بر آوای کارکنان انجام شده است. روش تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی است. در این پژوهش کلیه کارکنان سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان ( 459 نفر) به عنوان جامعه آماری انتخاب و با روش نمونه گیری طبقه بندی شده ساده (سهمیه ای) ، نمونه ای به حجم 210 نفر با استفاده از فرمول کوکران تعیین گردید. برای گردآوری داده ها، پرسشنامه توانمندسازی رهبر آرنولد و همکاران و آوای کارکنان ون داین و لیپاین بکارگرفته شد. روایی صوری پرسشنامه با نظر پانلی از متخصصان تأیید گردید؛ روایی همگرایی و همچنین پایایی پرسشنامه از روش آزمون آلفای کرونباخ ، ترکیبی و بار عاملی تأیید شد. روش تجزیه و تحلیل داده ها شامل دو روش توصیفی و استنباطی بوده است که با استفاده از نرم افزارهای Spss 20 وSmart Pls 2 انجام گرفت. بر طبق نتایج این پژوهش، رفتارهای ادراک شده توانمندساز مدیران بر آوای کارکنان تأثیر مثبت (498/0 β= ) و معنادار) 96/1 (t>دارد و همچنین در بین ابعاد سازه اصلی رفتارهای ادراک شده توانمندساز مدیران، تأثیر سازه تصمیم گیری مشارکتی و مربیگری معنی دار(96/1 ( t>و با ضریب مسیر استاندارد به ترتیب (399/0β=) و(753/0 β=) بر آوای کارکنان بوده در حالیکه سازه اطلاع رسانی(96/1>t>96/1- )در تأثیر گذاری بر آوای کارکنان معنی دار نمی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Perceived Empowering Leader Behaviors on Employee Voice in Technical and Vocational Training Organization of Guilan Province

نویسندگان [English]

  • Mohammad sadegh Hassanzadeh 1
  • Razieh Bagherzadeh Khodashahri 2
  • Ehsan Ekradi 3
چکیده [English]

This study aims to investigate the effects of perceived empowering leader behaviors on employee voice.The aim of the current research is practical and the data collection method is descriptive and correlational which has been gathered by the questionnaires (“the employee voice” questionnaire of Van Dyne and LePine and “empowering leadership” questionnaire of Arnold et al.,)and survey required data. The research included all employees in Technical and Vocational Training Organization of Guilan province, 459 employees were considered as statistical population and 210 people were chosen as sample by simple classified sampling method (Quota) and Corcoran formula. face validity of the questionnaire, convergent validity and reliability was confirmed. The statistical research results have been studied using Smart PLS2 and SPSS 20. The research findings indicate that perceived empowering leader behaviors has a significant impact on employee voice(498/0 β= )) 96/1 (t> .Moreover, participative decision making and coaching dimensions of empowering leader behaviors have a significant impact(399/0β=) و(753/0 β=) on employee voice but informing dimension of empowering leader behaviors don’t have a significant impact(96/1>t>96/1- ) on employee voice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • coaching
  • employee voice
  • participative decision making
  • perceived empowering leader behaviors
  • informing