تاثیر سبک رهبری اصیل بر چابکی نیروی انسانی در آموزش و پرورش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2 دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر رهبری اصیل بر چابکی نیروی انسانی در آموزش و پرورش است.این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی بود که به شیوه همبستگی و پیش‌بینی انجام،و از نظر نوع هدف، کاربردی می‌باشد و از روش پیمایشی جهت گردآوری داده‌ها استفاده گردید.«کارمندان آموزش و پرورش شهرستان قوچان»به عنوان جامعه آماری انتخاب و بدین منظور گروهی متشکل از95کارمند از بین کارمندان اداره آموزش و پرورش به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور بررسی ادراک کارکنان از رهبری اصیل، پرسشنامه‌ی استاندارد الیو و والومبا(2007)برای ارزیابی چابکی نیروی انسانی از پرسشنامه استاندارد شریفی و ژانگ1999استفاده شد. روایی ابزارها به صوت صوری و محتوایی و پایایی آنها از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد که به ترتیب برای پرسشنامه رهبری اصیل(91/0)و برای چابکی نیروی انسانی89/0به دست آمد. جهت تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی، رگرسیون چندگانه و آزمونt استفاده گردید. نتایج نشان داد مؤلفه های رهبری اصیل به جز پردازش متوازن در کارکنان آموزش و پرورش بالاتر از جامعه است. در مورد چابکی نیروی انسانی تفاوت معنادار نمی‌باشد. همچنین مولفه‌های رهبری اصیل(49)درصد توانایی پیش‌بینی چابکی نیوی انسانی را دارند و51درصد باقیمانده مربوط به سایر عوامل می‌باشد.همچنین با توجه به مقادیر به دست آمده از آزمون t، زیرمقیاس پردازش متوازن(یکی از زیر مقیاس‌های رهبری اصیل)با76/0= β بر میزان چابکی نیروی انسانی در سطح(5) درصد تاثیر معنادار دارند(p<0.05). بنابراین مسئولان و مدیران اداره آموزش‌وپرورش به‌عنوان سکان‌دار تعلیم و تربیت یک جامعه لازم است مولفه-های سبک رهبری اصیل را در عمل به کار گیرند تا در جهت ارتقای چابکی نیروی انسانی گام بردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Authentic leadership on the agility of human resources in education

نویسنده [English]

  • morteza badri 1
چکیده [English]

The present study aims to assess Effect of Authentic leadership on the agility of human resources in education. Research method was descriptive, correlational and Regression.” Employees Education Ghochan city “was selected as the statistical population. For this purpose, a group 95 employees of the Department of Education staff were chosen randomly as the sample. To evaluate the employee perceptions of authentic leadership, was used a standard questionnaire Elio and Valvmba(2007), And to measure and evaluate human resource agility used a Sharifi and Zhang standard questionnaire(1999). reliability of the instrument for respectively questionnaire was 91/0 and 89/0 By Cronbach's alpha. The data were also analyzed by the correlation test, multiple regression, and T-test. The results showed that. Leadership component of the authentic Except for Balanced processing in employee education Higher than the population. About agility human resources is not a significant difference. The leadership component 49% of ability to predict the organization's agility, the remaining 51 percent is related to other factors. Also according to the values obtained from the test t, sub-scale Balanced processing with 76/0 = β have a significant impact on the agility. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • leadership
  • Authentic leadership
  • agility of human resources
  • Education