نظریه پردازی راجع به الگوی مطلوب اعتبارسنجی نظام آموزش عالی ایران به شیوه ی نظریه ی زمینه ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت، داننشکده علوم انسانی واحد خدابنده، دانشگاه آزاد اسلامی، خدابنده، ایران

2 ستاد دانشگاه علامه طاطبائی- دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

3 استاد دانشگاه علامه طباطبائی- دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

4 دانشیار مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر در الگوی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی ایران است. در این تحقیق روش تحقیق کیفی از طریق نظریه زمینه ای انجام شده است. جامعه آماری پژوهش خبرگان آموزش عالی بودند، که 36 نفر به صورت نمونه گیری هدف مند جهت مصاحبه نیمه ساختارمند انتخاب شدند. در کنار مصاحبه، از سه منبع دیگر نیز برای گردآوری داده های پژوهش استفاده شد، که عبارت اند از، مشاهده، یادداشت برداری و اسناد. به همین منظور، داده های حاصل از مصاحبه ها، مشاهدات، یادداشت ها و اسناد به داده های متنی تبدیل شد. پس از آن، ابتدا به کدگذاری باز، سپس، به کدگذاری محوری و انتخابی اقدام شد. در مرحله کدگذاری محوری، 25 مقوله هسته ای تعیین شدند. در مرحله ی کدگذاری انتخابی، تمام مقوله های عمده و مقوله های هسته ای برحسب ویژگی های شرایطی، تعاملی/فرایندی و پیامدی طبقه بندی شدند. در پایان، مقوله ی گفتمان کیفیت، بیم و امید، به عنوان اصلی ترین و نهایی ترین مقوله ی هسته ای انتخاب شد و برحسب ویژگی هایش بسط داده شد. سپس، مقولات دیگر در قالب الگوی پارادایمی با این مقوله مرتبط شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theorizing about accreditation optimal model of higher education system in Iran based on of grounded theory

نویسنده [English]

  • mohammad mojtabazadeh 1
1 ssistant Professor of Management and Administration Science, Faculty of Humanities, Khodabandeh Branch, Islamic Azad University, Khodabandeh, Iran
چکیده [English]

This study aimed to identify factors affecting the model of accreditation and quality assurance of higher education in Iran. the study was conducted using qualitative research through grounded theory. the study population had higher education experts, which 36 persons by purposive sampling for semi-structured interview were selected. in addition to interview, 3 other sources were used to collect data, which are, observing, taking notes and documents. for this purpose, data obtained from interviews, observations, notes and documents were converted into text data. after that, we act the first to open coding, then, to have axial and selective action. in axial coding stage, 25 core categories were determined. in selective coding stage, all major categories and core categories in terms of condition, interactive / process and outcome characteristics was classified. in the end, category of quality discourse, fear and hope, as the most original and the most ultimate core category select and according to its features were developed. then, related made other categories in the form of a paradigm model with the this category.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accreditation
  • quality assurance
  • university
  • Higher education
  • Grounded Theory