مقایسه سبک های مدیریت مدیران دبیرستان های عادی ، نمونه دولتی ،غیرانتفاعی و تیزهوشان پسرانه شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 عضو هئیت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه سبک های مدیریت در انواع مدارس عادی، نمونه دولتی، غیرانتفاعی و تیزهوشان پسرانه شهر تهران از دیدگاه دبیران بود. این پژوهش پیمایشی با مشارکت 375 نفر از دبیران دبیرستانهای پسرانه شهر تهران انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی آن تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 81/0 محاسبه شد. برای تجزیه تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (نمودار فراوانی، میانگین) و استنباطی (تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون تعقیبی LSD، آزمون t تک گروهی و آزمون خی دو) استفاده گردید. نتایج نشان داد که 1-تفاوت معناداری بین دبیرستان های عادی، نمونه دولتی، غیرانتفاعی و تیزهوشان و میزان استفاده از سبک مدیریت رابطه مدار و وظیفه مدار وجود دارد.2- بین سبک مدیریت رابطه مدار و وظیفه مدار در مدارس عادی، نمونه دولتی و تیزهوشان تفاوت معنی دار وجود ندارد اما در مدارس غیرانتفاعی این تفاوت معنی دار است و میانگین سبک رابطه مدار بیشتر از وظیفه مدار است.3- تفاوت معناداری بین اعمال سبک مدیریت رابطه مداری و میزان تحصیلات مدیران دبیرستان مذکور وجود ندارد؛ اما تفاوت معناداری بین میزان استفاده از سبک مدیریت وظیفه مداری و میزان تحصیلات مدیران دبیرستان های عادی، نمونه دولتی، غیرانتفاعی و تیز هوشان وجود دارد 4- رشته تحصیلاتی مدیران دبیرستان ها تاثیری در تعیین سبک مدیریت رابطه مداری و وظیفه مداری ندارد.5- تفاوت معناداری بین سابقه مدیریت آموزشی و سابقه خدمات آموزشی مدیران دبیرستان های عادی، نمونه دولتی، غیرانتفاعی و تیز هوشان و اعمال سبک مدیریت رابطه مداری و وظیفه مداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison Between Principals Management Styles In Schools, General Public sample, Nonprofit, Gifted High school Teachers' views of downtown Tehran

نویسنده [English]

  • Abasalt Khorasani 2
چکیده [English]

The present study compared management styles in types of boy regular, public sample, non-profit and gifted high schools based on view of teachers in Tehran.This research is functional in terms of goal and descriptive – survey in terms of data collection method. . The statistical population included all secondary school teachers (regular, non-profit, gifted and sample public) in Tehran boys in the 2012-2013 school years. According to the Morgan Table, 165 public high school teachers, 201 non-profit high school teachers, 28 gifted high school teachers and 73 public sample were selected as a sample. The Clustered and Classified sampling methods were used in this study and the research instrument was questionnaire that its validity and reliability were acceptable. For data analysis, descriptive statistics (such as diagrams, frequency, percentage, mean) and inferential statistics(one-way analysis of variance test, LSD post hoc test, one sample T test and chi-square test were used. in general, the following results were obtained: 1-There are Significant difference in the usage of relationship-oriented and task-oriented management styles in the public, non-profit, public sample and gifted high schools. 2-There is no significant relationship between management styles and the type of schools. 3-there are no significant differences between dominant styles of management in the public, public sample , gifted Schools but there are significant differences in the non-profit schools so that the average relationship-oriented style is more than task-oriented style.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management Styles
  • management
  • High school