بدبینی سازمانی به سوی رفتار انحرافی در محیط کار: تأکید بر نقش رفتار شهروندی و ادراک سیاست سازمانی (موردمطالعه: کارمندان دانشگاه لرستان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه لرستان، ایران

2 دانشگاه لرستان

چکیده

سازمان‌ها همواره از کارمندان و اعضا انتظار دارند وظایف و مسئولیت‌های خود را به‌درستی اجرا نمایند و از رفتارهای مضر برای سازمان‌ها که منجر به زیان رساندن به کارمندان و مشتریان می‌شود، دوری گزینند. ازاین‌رو انتظار می رود تا با کاهش رفتارهای سیاسی کارکنان، رفتارهای شهروندی و عملکرد سازمان افزایش یابد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر بدبینی سازمانی بر رفتار انحرافی کاری از طریق رفتار شهروندی و ادراک سیاست سازمانی است. تحقیق ازنظر هدف پژوهش کاربردی، ازنظر رویکرد و ماهیت پژوهش علی-معلولی، ازنظر روش جمع‌آوری داده توصیفی پیمایشی و ازنظر نوع داده کمی و جامعه آماری پژوهش نیز شامل کارمندان دانشگاه لرستان است. حجم نمونه با استفاده از رابطه کوکران 201 نفر برآورد شد. چهار فرضیه این پژوهش با استفاده از روش تحلیل عاملی و مدلسازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. با توجه به نتایج می توان گفت که بدبینی سازمانی بر رفتار انحرافی تأثیر مثبت و معنادار دارد، رفتار شهروندی نمی‌تواند نقش میانجی منفی و معناداری در تأثیرگذاری بدبینی بر رفتار انحرافی کارمندان بازی کند، ادراک سیاست سازمانی نقش میانجی مثبت و معناداری در تأثیرگذاری بدبینی سازمانی بر رفتار انحرافی دارد، رفتار شهروندی نقش میانجی منفی و معناداری در تأثیرگذاری ادراک سیاست سازمانی بر رفتار انحرافی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizational Cynicism toward Workplace Deviant Behavior: Emphasizing the Role of Citizenship Behavior and Perception of Organizational Politics (Case Study: Lorestan University)

نویسندگان [English]

  • Mahmoodreza Esmaili 1
  • Mohammad Hakkak 1
  • neda shahsiah 2
1 Business Management Department, Economic and Administrative Sciences Faculty, Lorestan University, Iran
2 lorestan
چکیده [English]

Organizations always expected that their employees and members execute duties and responsibilities correctly and stay away from harmful behavior for organizations which results in mar to employees and customers. Therefore, it is expected to reduce the employees’ political behaviors increasing citizenship behavior and organizational performance. The present study aims to investigate the organizational cynicism on workplace deviant behavior through citizenship behavior and perception of perception of perception of organizational politics. This study is an applied research in terms of its objectives, its causal-effect in terms of research nature and approach, its descriptive survey in terms of data collection and it's a quantitative in terms of data type. The study statistical population consists of all Lorestan university personnel in which the sample size was estimated 201 people. Four hypotheses in this research were testing by factor analysis and structural equation modeling techniques. Based on the results, it can be said that organizational cynicism has a positive and significant effect on deviant behavior; citizenship behavior cannot play a negative and significant mediating role in effecting of organizational cynicism on employees deviant behavior; perception of organizational politics has a positive and significant mediating role in effecting of organizational cynicism on deviant behavior; citizenship behavior has a negative and significant mediating role in effecting of organizational politics on deviant behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Cynicism
  • Deviant Behavior
  • Citizenship Behavior
  • Perception of Organizational Politics
  • Lorestan University