سقف شیشه‌ای در جانشین‌پروری زنان در مناصب مدیریتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارمند آموزش و پرورش

2 هیأت علمی و استادیاردانشگاه آزاد اسلامی

3 دانشگاه پیام نور

چکیده

پژوهش حاضر باهدف مطالعه  سقف شیشه‌ای در جانشین پروری زنان در مناصب مدیریتی در سازمان آموزش‌وپرورش استان البرز صورت گرفته است. روش این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری تحقیق، شامل 1806 نفر از مدیران زن و مرد، کارشناسان ارشد و مدیران ستادی شاغل در سازمان آموزش‌وپرورش استان البرز بود. حجم نمونه 317 نفر بودند که از طریق فرمول کوکران به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته است که بر اساس ادبیات و پیشینه پژوهش تهیه‌شده و برای روایی ابزار از روایی صوری و محتوایی از دیدگاه متخصصان و برای پایایی پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ که 95%محاسبه شد. داده­ها به‌وسیله آزمون آماری رگرسیون تک متغیره و آزمون رتبه‌بندی فریدمن بررسی شد. نتایج نشان داد عوامل سیاسی، فرهنگی ، سازمانی  به ترتیب اهمیت و تأثیر بیشتری بر ایجاد سقف شیشه­ای دارند و عامل خانوادگی کمترین تأثیر را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Glass ceiling in succession planning of women in management positions

چکیده [English]

This research focuses on studying the glass ceiling for women in leadership positions in succession planning and promotion of administrators and education experts in Alborz Province.
The method of this research is Descriptive - survey. The population of the study is included all male and female managers, top executives and managers and all staff employed in the Office of the Alborz Province and all eight eight regions of the Alborz Province. The population in 1806 is based on single-sample of 317 participants who were selected through Cochran formula for contingency. The instrument was a questionnaire that was developed based on the literature study and has used face validity for validity of instrument and also has asked the opinion of experts for content validity.Cronbach's alpha was used for reliability studies of the value of 95% was achieved, the collected data were analyzed by Univariate regression test and Friedman rank test.
The data showed the organizational, cultural, and political factors in order of importance and greater impact on creating a glass ceiling and the family has the lowest impact factor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • glass ceiling
  • Succession Planning
  • Family
  • social
  • organizational and political factors