سکوت سازمانی، هشداری در آموزش‌عالی: شناسایی عوامل به وجود آورنده آن در بین کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 اردبیل

چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل به وجود آورندۀ سکوت سازمانی در بین کارکنان دانشگاه بود. برای نیل به این هدف از مطالعه موردی استفاده شد که در ابتدا داده‌های کیفی، سپس بر اساس یافته‌های آن، داده‌های کمّی گردآوری و تحلیل شدند. جامعه آماری این پژوهش کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی با جمعیت 354 نفر بود. در مرحله کمّی از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای تعداد 153 نفر برای نمونه‌گیری برآورد شدند. در بخش کیفی با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند تعداد 11 نفر انتخاب و با آن‌ها مصاحبه‌های عمیق صورت گرفت. ابزار گردآوری داده‌ها در بخش کمّی پرسشنامه محقق ساخته بود که ضریب آلفای کرونباخ آن 92/0 محاسبه گردید. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه بدون ساختار بود که از روش سه‌بعدی‌نگری و بازخورد مشارکت‌کننده برای اعتبار یابی آن استفاده شد. به‌منظور تحلیل داده‌های کمّی از مدل معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS و در بخش کیفی از تحلیل محتوای استقرایی مبتنی بر کدگذاری باز استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که عوامل سازمانی مانند ساختار سازمان، فرهنگ سازمان، عکس‌العمل منفی از جانب مدیران و سبک رهبری و عوامل فردی مانند ترس از دست دادن شغل، نوع شخصیت فرد و عدم تعهد کارمند جزء دلایلی هستند که موجب سکوت افراد در سازمان شده‌اند. یافته‌های دیگر پژوهش نیز نشان داد که ازنظر کارکنان عکس‌العمل منفی از جانب مدیران بیشترین تأثیر را در سکوت سازمانی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizational silence, warning in higher education: identify factors causing it among staff University of Mohaghegh Ardabil (Mixed method)

نویسندگان [English]

  • HASAN AHMADI 1
  • adel zahed babaelan 1
  • seyyed mohammad seyyed kalan 2
1 دانشگاه محقق اردبیلی
2 .
چکیده [English]

The aim of the current research was to identify causes of organizational silence among the staff of the University of Mohaghegh Ardabil. To achieve the aim, case study was used which first qualitative phase was conducted and after that quantitative data was collected and analyzed. The research population was 354 faculty members of mohaghegh university which 11 members of them were studied through cluster sampling in the qualitative phase and 153 members of them were selected via cluster sampling method. to collect qualitative data, unstructured interview was conducted which validated based on triangulation and participant feedback. On the other hand, the tool for quantitative phase was researcher- designed questionnaire which reliability was 0/92. Inductive content analysis through open coding was applied for analyzing qualitative data and software pls were used for quantitative data. The results showed that that organizational factors such as organizational structure, culture and negative reaction on the part of management and leadership styles and personal factors such as fear of job loss, type of personality, and lack of employee commitment are the reasons that lead to silence people in organizations . Findings also showed the negative reaction from staff managers have the greatest impact on organizational silence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher education
  • Organizational silence
  • staff