نقش واسطه‌ای سرمایه‌های انسانی در رابطه خودرهبری کارکنان و چابکی سازمانی مدارس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، استاد

2 دانشگاه خوارزمی ،دانشجو

3 دانشگاه تهران، دانشجو، مدرس

4 دانشگاه تهران ،دانشجو

چکیده

پژوهش حاضر باهدف تبیین نقش واسطه‌ای سرمایه‌های انسانی در رابطه خودرهبری کارکنان و چابکی سازمانی مدارس انجام‌شده است. روش پ‍ژ‍وهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی و ازنظر شیوه‌ی جمع‌آوری داده‌ها توصیفی و از نوع همبستگی هست. روش تحلیل این پژوهش از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری بوده است. جامعه پژوهش شامل کلیه مدیران، معاونان، معلمان و کادر اجرایی مدارس دوره اول و دوم ابتدایی ناحیه یک شهرری بوده که با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران و روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با اختصاص متناسب، 170 نفر از آنان انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌ خودرهبری ابیلی و مزاری(1393)، سرمایه‌های انسانی نادری(1390) و چابکی سازمانی مرادی(1393)  استفاده شد. به‌منظور تحلیل داده‌ها از آزمون‌های کولموگروف-اسمیرنوف، T تک‌گروهی، ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون، و مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد سه متغیر اصلی پژوهش (خودرهبری، سرمایه‌های انسانی و چابکی سازمانی) با یکدیگر رابطه مثبت و معناداری(p<0/01) دارند. مدل‌یابی معادلات ساختاری نیز حاکی از تأثیر خودرهبری بر سرمایه‌های انسانی(81/0=γ) و سرمایه‌های انسانی بر چابکی سازمانی (60/0=β) هست. هم‌چنین خودرهبری به‌طور غیرمستقیم و با میانجی‌گری سرمایه‌های انسانی بر چابکی سازمانی(39/0=γ) تأثیرگذار است. نتایج همچنین نشان داده که خودرهبری به‌طور مستقیم بر چابکی سازمانی تأثیرگذار نیست. نهایتاً می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که ارتقای رفتارهای مبتنی بر خود مسئولیت‌پذیری و خودآغازگری مانند خودرهبری، نه‌تنها موجبات رشد سرمایه انسانی را فراهم‌ می‌کند، بلکه چابکی سازمانی را به‌واسطه سرمایه انسانی تسهیل می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The mediating role of human capital on the relationship between staffꞌs self-leadership and school's organizational agility

چکیده [English]

This study aimed to explain the mediating role of human capital on the relationship between stuff's self-leadership and school's organizational agility. The research method was descriptive and correlational and data analysis method was SEM. The population consists of all administrators, principals, teachers and administrative staff first and second elementary school area of Rey that Using Cochran's sampling formula that Sample size was determined 170 persons by Stratified sampling with proportional allocation. For data collection used of self-leadership questionnaire of Abili and Mazari (2014) with the reliability (α =0/95), human capital questionnaire of Naderi (2011) with the reliability (α=0/97) and organizational agility questionnaire of Moradi (2013) with the reliability (α =0/96) for analyzing data Kolmogorov-Smirnov test, one sample t-test, stepwise regression and structural equation modeling was used. Results showed that self-leadership, human capital and organizational agility are higher than average. The correlation results showed that three variables correlate with each other this have significant relationship (p <0/01). Structural equation modeling showed that self-leadership (γ=0/60) on human capital and HC (β=0/81) on organizational agility have impact. Also self-leadership indirectly and with Mediating of HC impact on organizational agility (γ=0/39) but have not directly impact on organizational agility. It can be concluded that self-responsibility and self-initiate-based behaviors such as self-leadership, provides not only growth human capital, but also facilitate organizational agility through human capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-Leadership
  • Human Capital
  • Organizational agility
  • Schools