بررسی رابطه ویژگی های شغلی و فرهنگی با بهره وری نیروی انسانی در کارمندان آموزش و پرورش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علامه طباطبایی

2 مدیر گروه -دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی‌های شغلی و فرهنگی با بهره‌وری نیروی انسانی در کارمندان آموزش‌وپرورش شهرستان تربت‌حیدریه بود. روش پ‍ژ‍وهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردیو ازنظر شیوه‌ی جمع‌آوری داده‌ها توصیفی و از نوع تحقیقات همبستگی هست. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه‌ی کارمندان آموزش‌وپرورش شاغل در ادارات آموزش‌وپرورش شهرستان تربت‌حیدریه که حدود 250 نفر بودند، تشکیل می‌دادند. نمونه‌ای شامل 130 کارمند از بین کارمندان ادارات آموزش‌وپرورش شهرستان مذکور به روش تصادفی ساده انتخاب شد. داده‌های تحقیق با استفاده از پرسشنامه‌های ویژگی‌های شغلی هاکمن و الدهام، با ضریب پایایی 78/0 و پرسشنامه بهره‌وری نیروی انسانی و فرهنگ‌سازمانی تیلور و برنت، با ضریب پایایی 73/0 جمع‌آوری گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون خطی و آزمون t مستقل مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد ویژگی‌های شغلی و فرهنگ‌سازمانی با بهره‌وری نیروی انسانی رابطه مثبت و معنادار دارند. بر اساس این یافته، ویژگی‌های شغلی 40/0 و ویژگی‌های فرهنگی 31/0، میزان بهره‌وری نیروی انسانی کارکنان را در اداره آموزش‌وپرورش پیش‌بینی می‌کنند. همچنین یافته‌ها نشان داد که از بین ویژگی‌های شغلی دو ویژگی هویّت وظیفه و تنوع مهارت بیشترین رابطه و بازخورد کمترین میزان رابطه را با بهره‌وری نیروی انسانی دارند. از بین ویژگی‌های فرهنگی نیز روابط اجتماعی بیشترین میزان رابطه را با بهره‌وری دارا بود. بنابراین مسئولان و مدیران ادارات و سازمان‌ها و بخصوص اداره آموزش‌وپرورش به‌عنوان سکان‌دار تعلیم و تربیت یک جامعه لازم است تا با غنی‌تر کردن هرچه بیشتر و بهتر ویژگی‌های موردنظر در جهت ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی گام بردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate the relationship between job characteristics and cultural the productivity of human resources of staff education

چکیده [English]

This research aimed to investigate the relationship between job characteristics and cultural the productivity of human resources in staff education was Torbat city. To this end a group consisting of 130 employees of the education between torbat advert staff and the simple random sampling as rock samples were selected and participated in this research. Research data using questionnaires and job characteristics Hackman Oldham, by a factor of 78/0 reliability and productivity of human resources and organizational culture questionnaire Taylor and Brent, with 73/0 reliability coefficient was obtained. The research data were collected using the Pearson correlation test, linear regression analysis and follow-up tests were analyzed. Job characteristics and organizational culture results showed a significant positive correlation with labor productivity and According to the characteristics of the job 40/0 and 31/0 cultural features, the productivity of human resources staff in the Department of Education predict. The officers and directors of departments and agencies, particularly the Department of Education as a society need to helm education It is necessary to enrich the community with more and better features such as a variety of tasks, important work, the autonomy of the individual and feedback, as well as strong organizational culture, human resources to increase productivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • job characteristics
  • productivity
  • human resources
  • cultural