رابطه سبک رهبری تحول گرا با تعالی سازمانی در ادارات آموزش و پرورش استان زنجان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی

2 آموزش و پرورش زنجان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول گرا با تعالی سازمانی در ادارات آموزش و پرورش استان زنجان می باشد. این پژوهش، از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق تمامی کارکنان ادارات آموزش و پرورش استان زنجان با تعداد 900 نفر و نمونه آماری منتخب بر اساس فرمول کوکران 270 نفر بوده است که به شیوه تصادفی طبقه ایی انتخاب شدند. جهت اندازه گیری متغیرهای تحقیق از پرسشنامه استاندارد رهبری چند عاملی و پرسشنامه استاندارد ارزیابی عمومی عملکرد سازمانی بر اساس تعالی سازمانی EFQM استفاده شد. به منظور تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده گردید. نتایج گویای آن است که بین ابعاد پنج گانه رهبری تحول گرا و متغیر تعالی سازمانی رابطه مثبت معناداری وجود دارد و نقش رهبری تحول گرا در پیش بینی تعالی سازمانی مورد تایید واقع گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Transformational Leadership and Organizational Excellence of Educational Offices of Zanjan Province

نویسندگان [English]

  • Ehsan Ekradi 1
  • Yasser Mohammad Nia 1
1 Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

The purpose of this research was to study the relationship between transformational leadership and organizational excellence of educational offices of Zanjan province. In this study, the variables of transformational leadership and organizational excellence were considered as the independent variable in five dimensions and the dependent one, respectively. This study, in terms of purpose, was an applied research and in terms of method was descriptive-survey and correlational. The population of the study was the whole staff of the educational offices of Zanjan province with  people, and the selected statistical sampling based on Cochrane formula was 270 people selected by stratified random sampling. A multifactor standard leadership questionnaire and EFQM were used to measure the research variables. Multivariate regression test was used to analyze the data. These results suggest that there is a positive significance between the five dimensions of transformational leadership and organizational excellence, and the role of transformational leadership in explaining organizational excellence was justified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformational Leadership
  • organizational excellence
  • EFQM