بررسی رابطه بین توانمندسازی روان‌شناختی منابع انسانی و چابکی سازمانی در دانشگاه شیراز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین توانمندسازی روان‌شناختی منابع انسانی و چابکی سازمانی بود. روش پ‍ژ‍وهش حاضر ازلحاظ هدف،کاربردی و ازنظر شیوه‌ی جمع‌آوری داده‌ها توصیفی و از نوع همبستگی هست. جامعه آماری شامل کلیه کارمندان دانشگاه شیراز بود. تعداد 303 نفر از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند که 300 نفر پرسشنامه توانمندسازی روان‌شناختی اسپریتزر ( 1995) و چابکی سازمانی نیک‌پور و سلاجقه (1389) را تکمیل کردند. یافته‌های همبستگی نشان می‌دهد که بین توانمندسازی روان‌شناختی و ابعاد آن با چابکی سازمانی رابطه مثبت و معنادار‌ی در سطح 01P≤. وجود داشته است. همچنین یافته‌ها حاکی از آن بود که توانمندسازی روان‌شناختی پیش‌بینی کننده معنادار چابکی سازمانی هست و از بین ابعاد آن، سه بعد معناداری، مؤثر بودن و حق انتخاب 51 درصد از واریانس چابکی سازمانی را تبیین می‌کنند. یافته‌ها نشان داد که توانمندسازی روان‌شناختی کارمندان و چابکی سازمانی دانشگاه بالاتر از حد متوسط بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of The Relationship Between Psychological Empowerment of Human Resources and Organizational Agility

چکیده [English]

The goal of this study was to investigate the relationship between Psychological empowerment of human resources and organizational agility from the viewpoint of Shiraz university staff. Statistical population of this study was all Shiraz university staff that by multistage cluster sampling, 303 staff selected. The instruments of this study included Psychological Empowerment Questionnaire (spritzer,1995) and Organizational Agility Questionnaire (nikpoor and salajegheh,1388) that after calculating validity and reliability and distribution them, data analyzed by one sample t-test, Pearson correlation coefficient and the multivariate regression. One-sample t-test results showed that psychological empowerment of employees and organizational agility of university are higher than average level. The correlation results showed that there is a positive and significant relationship between the psychological empowerment and its’ dimensions and organizational agility in P≤01 level. The regression results showed that psychological empowerment is a significant anticipant of organizational agility and through its dimensions, three dimensions of meaningfulness, choice, being efficiency anticipate 51 percent of the variance of organizational agility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological empowerment
  • Organizational agility
  • Shiraz university