اعتباریابی الگوی ارزشیابی سیپ در عملکرد مراکز آموزشی مطالعه موردی: شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دکتری، مدیریت آموزش، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

3 دانشجوی دکتری، مدیریت آموزش، دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی اعتبار الگوی ارزشیابی سیپ در ارزیابی عملکرد مراکز آموزشی می­پردازد. روش پژوهش، پیمایشی است. جامعه آماری را 90 نفر از مدیران وکارشناسان مراکز آموزشی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران تشکیل می­دهند که با بررسی جامعه آماری و مطابقت شرایط آنها با نیازهای تحقیق، تعداد60 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز تحقیق توسط پرسشنامه گرد­آوری شده است. پایایی پرسشنامه به وسیله آلفای­کرونباخ تعیین گردیده که ضریب 87/. سطح خوبی از پایایی را نشان می­دهد. همچنین برای اطمینان از روایی محتوایی نیز از روش توافق متخصصان استفاده شده است. پس از جمع آوری اطلاعات مورد نظر، میزان اعتبار الگوی سیپ به وسیله تحلیل عاملی ارزیابی گردید و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از آزمون دوجمله ای، آزمون تأییدی فریدمن، آزمون همبستگی و آزمون t استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می­دهد که ابعاد چهارگانه الگوی سیپ و معیارهای بیست­گانه آن مورد قبول واقع شده و توانایی این الگو در ارزیابی عملکرد مراکز آموزشی تأیید گردیده است. همچنین بین ابعاد، معیارها و متغیرهای یاد شده رابطه معناداری نیز مشاهده گردید که حاکی از آن است که هر یک از متغیرهای آشکار به طرز معناداری متغیرهای پنهان مربوط را مورد سنجش قرار می­دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validity Measurement of Cipp Assessment Model in Assessing the Instruction Centers Function: A Case Study on National Iranian Petrochemical Company

نویسندگان [English]

  • Saeed Hadavand 1
  • Reza Rahimi 2
  • Mahdi Darabi 3
1 MA. Graduate of Educational Planning and Management,
2 Ph.D. Graduate of Educational Management
3 Ph.D. Student, Educational Management
چکیده [English]

This study investigates the validity of Cipp assessment model in assessing
the function of the instruction centers. It is conducted through descriptiveanalytic  method.  The  statistical  population  consists  of  90  managers  and
experts  of  the  instruction  centers  of  National  Iranian  Petrochemical
Company. After studying the initial statistical population and agreement
of their conditions with the research needs, 60 people were selected as the
statistical  sample.  The  data  were  collected  through  questionnaire.  The
questionnaires  validity  was  measured  through  Chronbach’s  α  and  a
coefficient of 87% was obtained which indicates an acceptable correlation
of  the  questions  and  absence  of  significant  dispersion  among  them.
Furthermore,  some  experts  confirmed  face  and  content  validities  of  the
questionnaires. Cipp model was tested through structural equations model
and  the  data  were  analyzed  through  binomial  test,  Friedman  variance
analysis  test,  correlation  test,  and  t-test.  The  results  indicate  that  the
experts have confirmed the four  dimensions of the model and its twenty
criteria and further verified their ability to assess the instruction centers.
In  addition,  there  is  a  significant  relationship  among  the  dimensions, criteria, and variables. This indicates that the overt variables measure the
covert variables significantly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • alidity measurement
  • Function assessment
  • Cipp assessment model