ارائه مدل مفهومی رابطه بین کیفیت برونداد آموزش عالی و توسعه پایدار بر اساس رویکرد سیستمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی و مسئول مکاتبات

2 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

3 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

آموزش، اثربخش‌ترین ساز و کار جامعه برای مقابله با یکی از بزرگ‌ترینچالش‌های این قرن؛ یعنی توسعه پایدار است. توسعه پایدار به انسان‌های کل نگر، دارای تفکر سیستمی، بینش میان‌رشته‌ای و فرارشته‏ای، آگاه، خلاق و مشارکت جو نیاز دارد. تولید منابع انسانی واجد شرایط فوق، نیازمند کیفیت بالای عناصر و عوامل نظام آموزشی (ورودی، فرایند، خروجی و پیامد) در راستای توسعه پایدار می باشد.نظام آموزش عالی و نیروی انسانی متخصص، نقشی کلیدی در توسعه پایدار هر جامعه‌ای ایفا می‌کند. دانشگاه‌ها بایدبه‌عنوان مکان‌های تحقیق و مطالعه برای توسعه پایدارتلاش کنند.آموزش عالی باید بتواند بهترین راه بهره‌برداری از منابع و امکانات محدود را کسب کند. هدف:هدف این پژوهش طراحی مدلی برای کیفیت برونداد نظام آموزش عالی در رسیدن به توسعه پایدار بر اساس رویکرد سیستم آموزشمی باشد، برای رسیدن به توسعه پایدار باید بتوان هماهنگی و تعامل بین اجزا توسعه را به وجود آورد. روش:در این مقاله از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده و به شیوه تحلیلی اسنادی صورت گرفته است. نتیجه گیری:نتیجه این پژوهش حاکی از آن است که برای رسیدن به توسعه پایدار، نظام آموزشی یکی از عناصری است که می‌توان راه رسیدن به توسعه را هموار سازد و مسیر آن را به‌سوی توسعه هموار هدایت کند اما مقوله‌ی مهمی که در آموزش برجسته است کیفیت محصولات و بروندادهای نظام آموزشی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Quality of Higher Education Output and Sustainable Development based on a Systemic Approach and Development of a Conceptual Model

نویسندگان [English]

  • Ehsan Parvin 1
  • Saeed Ghiasi Nodoushan 2
  • Sharare Mohammadi 3
1 M.A. candidate at Allameh Tabataba’i University
2 Assistant Professor at Allameh Tabataba’i University ghiasi
3 M.A. in Educational Research from the University of Sistan and Baluchestan
چکیده [English]

Education is the most effective mechanism for dealing with one of the biggest
challenges  of  this  century,  i.e.,  sustainable  development.  Sustainable
development  needs  a  holistic  human  being  with  systemic  thinking  and
interdisciplinary  and  intra-disciplinary  vision  who  is  informed,  creative  and
participatory.  Production of such qualified human  resources needs high quality
elements  and  factors  of  the  educational  system  (input,  process,  output,  and
outcome)  in  line  with  sustainable  development.  Higher  education  and  expert
human  resources  play  a  key  role  in  sustainable  development  of  any  societies.
Universities,  as  places  for  study  and  research,  should  strive  for  sustainable
development.  Higher  education  should  acquire  the  best  way  to  exploit  limited
resources  and  facilities.  In  this  article,  developing  a  model  for  assuring  the
quality  of  higher  education  system  in  order  to  reach  sustainable  development
based on systems approach is discussed. To reach sustainable development, we
should provide coordination and interaction among the parts of development. A
descriptive-analytic method, similar to library studies, is used in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher education
  • Sustainable Development
  • quality assurance
  • Systemic Approach