بررسی چالش‌ها و راهکارهای تبدیل خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی به جوامع کوچک یادگیری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل چالش­ها و راهکارهای تبدیل خوابگاه­های دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی به جوامع کوچک یادگیری، است. این پژوهش با بهره­گیری از روش تحقیق آمیخته از نوع اکتشافی و ساخت ابزار، و در دو بخش کیفی و کمی، انجام شده است. مصاحبه­شوندگان در بخش کیفی، شامل 25 نفر از اساتید دانشگاه، مدیران خوابگاه ها و دانشجویان خوابگاهی بوده­اند که با شیوه نمونه­گیری هدفمند و با بهره­گیری از روش گلوله برفی مورد مصاحبه قرار گرفته­اند. در بخش کمی نیز، جامعه­آماری مشتمل بر 3150 دانشجوی ساکن در خوابگاه‏های دانشگاه علامه طباطبایی بوده که از آن میان تعداد 340 دانشجو با استفاده از روش نمونه‏گیری طبقه­ای- تصادفی به عنوان نمونه آماری شناسایی و مورد مطالعه قرار گرفته است. به منظور جمع­آوری داده­ و اطلاعات بخش کمی، از دو پرسشنامه چالش­ها و راهکارها - تدوین شده در بخش کیفی پژوهش- بهره گیری شده، که پایایی آنان با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، به ترتیب برابر با 87% و 96% محاسبه گردیده است. مبانی نظری، تحقیقات پیشین و همچنین یافته­های بخش کیفی مطالعه حاضر، حاکی از آن است که چالش­های تبدیل خوابگاه­های دانشجویی به جوامع کوچک یادگیری و راهکارهای متناظر با آنان، مشتمل بر چهار محور: الف) ساختاری- مدیریتی، ب) فرهنگی- اجتماعی، ج) علمی- حرفه­ای و د) درون فردی است. در بخش کمی پژوهش، نتایج حاکی از آن است که پاسخگویان تمامی چالش ها و راهکارهای شناسایی شده در بخش کیفی پژوهش براساس محورهای فوق را تأیید نموده‏اند. همچنین، نتایج نشان می دهد که میان دیدگاه‏های پاسخگویان در ارتباط با چالش­ها و راهکارهای تبدیل خوابگاه­های دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی به جوامع کوچک یادگیری به تفکیک خوابگاه، جنسیت و مقطع تحصیلی، تفاوت معنادار وجود ندارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Challenges and Strategies of the Conversion of Students Dormitory of Allameh Tabataba’i University into the Small Learning Communities

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Nemati 1
  • Mojtaba Karami Pour 2
1 ssistant Professor, Department of Psychology and Education, Allameh Tabataba’i
2 MA in Educational Management, Department of Psychology and Education, Allameh Tabataba’i University
چکیده [English]

The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  of  the  challenges  and  solutions
regarding  conversion  of  Allameh  Tabataba’i  University  student
dormitories  into small learning  communities. This  piece of  research has
been carried out by means  of mixed research  methods of exploration and
development  of  tools  both  qualitatively   and  quantitatively.  Respondents
in  the  qualitative  section  include  25  faculty  members,  dormitory
administrators and dormitory students  who  have been interviewed using
the  purposive  sampling  method  and  the  snowball  method.  Moreover,  in
the  quantitative  phase,  the  statistical  population  consists  of  the  3150
students  living  in  dormitories  at  Allameh  Tabataba’i  University  out  of
whom  340  students  were  identified  and  studied  using  the  stratified
random  sampling  method.  In  order  to  collect  the  quantitative  data,  two
researcher-developed questionnaires of challenges and solutions designed
at the qualitative phase were applied the reliability of which were put at
87% and 96%  respectively through calculation of the Cronbach’s alpha.
Theoretical  foundations,  previous research as well as qualitative findings
of this study indicate that the challenges of  changing student dormitories
into small learning communities and their corresponding solutions include
four  axes:  a)  structural  and  management,  b)  cultural  and  social,  c)
scientific-professional and d) intrapersonal. In the quantitative study, the results indicate that the respondents have confirmed all the challenges and
solutions identified in the qualitative study based on the above topics. In
addition, the results show that there is no significant difference between
respondents'  views  on  the  challenges  and  solutions  associated  with  the
conversion of Allameh Tabataba’i University student dormitories to small
learning communities by dormitory, gender and educational level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Student Dormitory
  • Small Learning Communities
  • Challenges and Solutions