تبیین نقش خوش بینی تحصیلی و ساختار توانمندساز در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 دانشجو/ دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی میزان تاثیر ساختار توانمندساز مدرسه و خوش‌بینی تحصیلی معلم بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان می باشد. به منظور انجام این پژوهش از روش پژوهش توصیفی(همبستگی) استفاده شده است. پرسشنامه های خوش‌بینی تحصیلی معلم و ساختار توانمندساز مدرسه توسط 150 معلم مقطع سوم راهنمایی مدارس دخترانه منطقه 5 تهران که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، تکمیل گردید. معدل نهایی ترم گذشته دانش‌آموزان ملاک انداز‌گیری پیشرفت تحصیلی آنها قرار گرفت. برای بررسی فرضیه ها و پاسخ به سئوال پژوهش از ضریب همسبتگی و رگرسیون چندگانه استفاده گردید. یافته‌های پژوهش فرضیه ها را تایید نمودند. نتایج نشان دادند که خوش‌بینی تحصیلی معلم و ساختار توانمندساز مدرسه ارتباط مثبت و معناداری با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دارد. از میان ابعاد سه گانه خوش‌بینی تحصیلی(کارآمدی، تاکید تحصیلی ، اعتماد) کارآمدی معلم بیشترین ارتباط را با پیشرفت تحصیلی داشت. هم چنین یافته ها نشان دادند که خوش‌بینی تحصیلی معلم و ساختار توانمندساز مدرسه به صورت معناداری بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان تاثیر می گذارد. دو متغیر خوش‌بینی تحصیلی معلم و ساختار توانمند ساز به همراه یکدیگر 23 درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان را تبیین نمودند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain the role of Academic optimism and enabling structure on Student's achievement

نویسندگان [English]

  • Hossein Abbasian 1
  • Sara Heidarzadeh 2
1 kharazmi university
2 Kharazmi university
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of enabling school structure and academic optimism of teacher on the student’s academic achievement. To carry out this study , the descriptive ( correlation) method is used.
Teacher academic optimism and enabling school structure questionnaires by 150 teacher in district 5 tehran guidance school that were randomly chosen , were completed. The last semester’s student final grade point was selected as the base of measurement of their educational development. To examine the hypothesis and answer the study’s question, the correlation coefficient and multiple regression was used and the results confirm the hypothesis. Results showed that the academic optimism of teacher and school empowerment have a positive and significant correlation with academic achievement. Among the three dimensions of academic optimism (efficacy, academic emphasis, trust) teacher efficacy had the highest correlation with academic achievement. Academic optimism of teacher and empowerment structure are two variables which together explained 23% of the variance in academic achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : academic optimism
  • Enabling Structure
  • Academic Achievement