نقش تعاملی وجدان و جو روانشناختی بر عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 دانشگاه ارومیه

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعاملی باوجدان بودن و جو روانشناختی بر عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان به روش توصیفی- همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان ادارات آموزش و پرورشناحیه 1و2 شهرستان ارومیه به تعداد 448 نفر می باشد که از این تعداد نمونه ای به اندازه 197 نفر بر اساس جدول مورگان به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. اطلاعات پژوهش با استفاده از چهار پرسشنامه باوجدان بودن کاستا و مک‌کرا(1992)، جو روانشناختی کویزودیکوتیز (1991)، عملکرد شغلی پاترسون(1999) و رفتار شهروندی سازمانی پودساکوف و همکاران (1990) جمع آوری گردید.ضرایب پایایی پرسشنامه ها به ترتیب 75/0، 86/0، 84/0 و 81/0 ازطریق آلفای کرونباخ به دست آمد.برای تحلیل داده‌ها از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند گانه استفاده شده است. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین جو روانشناختی با عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که می‌توان از روی متغیر با وجدان بودن و جو روانشناختی عملکرد شغلی را پیش‌ بینی کرد و نیز تعامل با وجدان بودن و جو روان شناختی تعاملی معنی دار و پیش بینی کننده عملکرد شغلی می باشد ولی تعامل با وجدان بودن و جو روانشناختی بر رفتار شهروندی سازمانی تعاملی معنی دار مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interactive effects of conscientiousness and psychological climate on job performance and organizational citizenship behavior

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Ghasemzadeh 1
  • Ebrahim Joday Alvarolia 2
چکیده [English]

The presented research is provided to study interactive effects of conscientiousness of psychological climate on job performance organizational citizenship behavior employee of district one and two of education office urmia city . The population was 452 Facullty members of Urmia university. Also, the sample size was 211 which selected stratified random sampling, using Morgan formula. The collected data in this research has used four questionnaire as follow Duchon and Ashmus’s (2000) Measure of Spirituality, Spritzer’s (1995) Psychological Empowerment Scale, Schutte and et al’s (1998) Emotional Intelligence Scale and Chan and Drasgow’s (2001) motivation to lead scale, respectively. The reliability thorough Cronbach’s alpha coefficient was 86%, 86%, 90% and 84%, respectively. Moreover, for checking that data is normal, Kolmogorov-Smirnov nonparametric test has been used. For statistical analysis, Pierson correlation and multiple regressions has been used. The results of correlation indicate that there are significant positive relationship between spirituality, psychological empowerment and emotional intelligence and motivation to lead. Furthermore, the results of multiple regressions indicate that psychological empowerment and emotional intelligence have higher power of prediction. On the contrary, spirituality has lower power of prediction. Also, the findings of this research examined that there are not significant relationship among gender and professional positions with motivation to lead.

کلیدواژه‌ها [English]

  • conscientiousness
  • psychological climate
  • job performance and organizational citizenship behavior