ارزش های فردی و تناسب فرد- سازمان در اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه قم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

امروزه نیروی انسانی منبع راهبردی سازمان بوده و یک سازمان دارای نظام ارزشی است و هر یک از نیروهای انسانی سازمان نیز دارای نظام ارزشی منحصربه فرد خود می باشد، تناسب سازمانی به باورهای ذهنی افراد در مورد میزان هماهنگی ارزشهای شخصی با فرهنگ سازمانی اشاره دارد. هدف مقاله حاضر تعیین رابطه چندگانه بین ارزشهای فردی با تناسب فرد- سازمان در دانشگاه است. تحقیق حاضر از نوع پژوهش توصیفی، همبستگی چندمتغیره بود. جامعه آماری شامل اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده های دانشگاه قم و روش نمونه گیری طبقه ای- تصادفی بود. ابزار تحقیق، پرسشنامه های استاندارد بودند که روایی و پایایی آنها محاسبه گردید. نتایج نشان داد که میانگین نمرات ارزشهای فردی اعضای هیات علمی از حد متوسط بالاتر و در کارکنان در حد متوسط بود، میانگین نمرات تناسب فرد- سازمان اعضای هیات علمی در حد متوسط و در کارکنان از حد متوسط پایینتر بود. از طرفی بین نمرات مولفه های ارزشهای فردی(قدرت، موفقیت، خیرخواهی، استقلال، جهان گرایی، همنوایی، لذت طلبی، برانگیختگی، سنت و امنیت) و تناسب فرد –سازمان رابطه مثبت و معناداری وجود داشت و نیز بین چهار سبک ارزشی و تناسب فرد – سازمان رابطه چندگانه مثبت و معناداری وجود داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Individual Values and Person–Organization Fit in faculty members and Staff of the Qom University

نویسندگان [English]

  • Susan Bahrami 1
  • Reza Jafariharandi 2
1 Assistant Professor of Literature & Human Sciences Faculty, University of Qom, Qom, Iran
2 Associate Professor in Educational Sciences Department, Literature & Human Sciences Faculty, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

Today, human resources is the strategic source of the organization and an organization has a value system and each of the human resources of the organization also has its own unique value system, organizational proportions refer to people's mental beliefs about the degree of coordination of personal values with organizational culture. The aim of this paper is to determine the multiple relationship between individual values and person–organization fit, faculty members and staff of college faculties. The present study was a descriptive research, multivariate correlation. The statistical population of the research was the total faculty members and staff of the Qom University and stratified random sampling method. The research instruments were standard questionnaires that their validity and reliability were calculated. The results showed that the mean scores of individual values among faculty members were higher than average and in the staff was moderate, the score of person-organization fit between faculty members was moderate and in the staff was lower than average.There is a positive and significant relationship between components of individual values (power, success, benevolence, independence, universalism, conformity, pleasure, arousal, tradition and security) and person–organization fit, there is significant multiple relationship between 4 value styles and person–organization fit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Individual Values
  • Person–Organization Fit
  • faculty members
  • staff
  • university