تبیین بازدارنده های روابط میان فردی در مدیران و کارکنان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان: یک مطالعه کیفی

شهلا مرادی؛ منیژه ذکریایی؛ محمد مسعود وکیلی

دوره 8، شماره 29 ، فروردین 1403، ، صفحه 116-142

https://doi.org/10.22054/jrlat.2024.78489.1725

چکیده
  مهارت های ارتباطی از دیر باز بـه عنـوان جزیـی مهم از خدمات شناخته شـده است و ضعف مهارت های ارتبـاطی، شانس دسـتیابی بـه موفقیـت را کـاهش داده و احتمــال مواجهــه بــا نارضایتی را افزایش می‌دهد.مطالعه حاضر با هدف تبیین تجارب و دیدگاههای مدیران و‌کارکنان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در مورد مهارت ارتباط میان فردی انجام شد. این پژوهش‌ ...  بیشتر