بررسی تاثیر رهبری مشارکتی بر رفتار نوآورانه با نقش میانجی تصمیم گیری استراتژیک

محمود تعجبی؛ محسن احمدی؛ پروانه محمدی

دوره 8، شماره 29 ، فروردین 1403، ، صفحه 40-58

https://doi.org/10.22054/jrlat.2024.78318.1718

چکیده
  نوآوری، اساس توسعه و ماندگاری سیستم های اجتمـاعی بـوده و دسـتیابی بـه نـوآوری، نیازمنـد رفتـار نوآورانه است. در میان انواع مختلف سبک های رهبری و تصمیم گیری، تاثیر نسبی و متفاوت آنها در ایجاد رفتـار نوآورانـه، رهبری مشارکتی و تصمیم گیری استراتژیک نیـز نقش اساسی در بروز این چنین رفتارها دارد. بنابراین، این پژوهش با هدف بررسی تاثیر ...  بیشتر

نقش رهبری مشارکتی و توانمندی های اجتماعی بر مهارت های کار تیمی کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه اصفهان)

مصطفی باقریان فر؛ سید علی سیادت؛ احمد ابراهیمی

دوره 2، شماره 8 ، مرداد 1395، ، صفحه 23-49

https://doi.org/10.22054/jrlat.2018.19927.1280

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تبیین نقش رهبری مشارکتی و توانمندی‌های اجتماعی بر مهارت‌های کار تیمی کارکنان اداری دانشگاه اصفهان است. روش پژوهش، توصیفی – همبستگی و روش تحلیل از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی کارکنان اداری معاونت‌های (اداری و مالی، فرهنگی و دانشجویی، پژوهشی، آموزشی) دانشگاه اصفهان در سال 96 ...  بیشتر