شناسایی مولفه های رهبری اصیل دانشگاهی

مهدی امانی؛ محمد میرکمالی؛ جواد پورکریمی؛ محمود ابوالقاسمی؛ مرضیه عالی

دوره 8، شماره 29 ، فروردین 1403، ، صفحه 6-39

https://doi.org/10.22054/jrlat.2024.78668.1728

چکیده
  با توجه به نوپا بودن موضوع رهبری اصیل در ادبیات رهبری و وجود ابهام در مورد ساختار و مولفه‌های آن در بین تحقیقاتی که انجام گرفته است و همچنین احساس خلاء روزافزونی که در دو دهه اخیر در گرایش به سمت رفتارهای اصیل رهبری در سازمان‌ها دیده می‌شود، نیاز به شناخت بیشتر و بهتر مفاهیم و ساختار رهبری اصیل را در بین محققان حوزه مدیریت و رهبری، ...  بیشتر

رابطه رهبری توزیع شده مدیران و اعتماد سازمانی دبیران دوره متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 1393-1394

مهدی عزیزی؛ جواد پورکریمی؛ سیدمحمد میرکمالی

دوره 4، شماره 13 ، مهر 1396، ، صفحه 35-56

https://doi.org/10.22054/jrlat.2019.11106.1189

چکیده
  پژوهش حاضر، باهدف بررسی رابطه رهبری توزیع‌شده مدیران و اعتماد سازمانی دبیران دوره متوسطه شهر تهران صورت گرفته است. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و روش گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دبیران مدارس دولتی دوره متوسطۀ(پسرانه و دخترانه) شهر تهران در سال تحصیلی 94 - 1393 می‌باشد، که تعداد آن‌ها برابر با 10565 ...  بیشتر

نقش واسطه‌ای سرمایه‌های انسانی در رابطه خودرهبری کارکنان و چابکی سازمانی مدارس

سیدمحمد میرکمالی؛ کبری خباره؛ ابراهیم مزاری؛ یونس رومیانی

دوره 1، شماره 4 ، شهریور 1394، ، صفحه 55-83

https://doi.org/10.22054/jrlat.2015.4551

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف تبیین نقش واسطه‌ای سرمایه‌های انسانی در رابطه خودرهبری کارکنان و چابکی سازمانی مدارس انجام‌شده است. روش پ‍ژ‍وهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی و ازنظر شیوه‌ی جمع‌آوری داده‌ها توصیفی و از نوع همبستگی هست. روش تحلیل این پژوهش از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری بوده است. جامعه پژوهش شامل کلیه مدیران، معاونان، معلمان ...  بیشتر

بررسی نقش فرهنگ خوش‌بینی علمی در توانمندسازی ساختار مدارس ابتدایی شهر تهران

سیدمحمد میرکمالی؛ فاطمه نارنجی ثانی؛ فرنوش اعلامی؛ علیرضا یوزباشی

دوره 1، شماره 3 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 29-50

https://doi.org/10.22054/jrlat.2015.7937

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی رابطه فرهنگ خوش‌بینی علمی معلمان با ساختار توانمندساز مدارس ابتدایی شهر تهران است. روش تحقیق از نوع همبستگی است. جامعه آماری موردنظر، کلیه معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران و نمونه آماری شامل 250 نفر است که به روش تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب‌شده‌اند. ابزار تحقیق، پرسشنامه فرهنگ خوش‌بینی علمی و ساختار توانمندساز ...  بیشتر