آزمون مدل علی اهمال کاری معلمان بر اساس سکوت سازمانی با میانجی‌گری بی تفاوتی سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی

3 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی،

4 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف آزمون مدل علی اهمال کاری معلمان بر اساس سکوت سازمانی با میانجی گری بی تفاوتی سازمانی انجام گرفت. این پژوهش از نظر راهبرد اصلی، کمی، از نظر راهکار اجرایی، میدانی و از نظر تکنیک تحلیلی، توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری را معلمان اداره آموزش و پرورش شهرستان مهاباد در سال تحصیلی 1396-1397 با حجم 459 نفر تشکیل می‌داد. روش نمونه‌گیری از نوع اتفاقی (در دسترس) بود. حجم نمونه با توجه به مدل کرجسی- مورگان و با در نظر گرفتن خطای 05/0 =α، 207 نفر در نظر گرفته شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ی اهمال کاری سازمانی (SOP) (با پایایی 87/0 = α)، سکوت سازمانی (OSQ) (با پایایی 84/0 = α) و پرسشنامه‌ی بی تفاوتی سازمانی (OIQ) (با پایایی 78/0 = α) استفاده شد. روایی ابزارها با نظر اساتید علوم تربیتی و روانشناسی تأیید گردید. داده‌ها با استفاده از دو نرم ‌افزار Spss.v. 22 و Lisrel. 8.50و با روش مدل معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که مدل ارائه شده از برازش مناسب و مطلوبی برخوردار است (99/٢= ،x2/df، 92/0= GFI، 92/0= AGFI، 91/0= CFI، 93/0= NFI، 064/0= RMSEA) و مؤلفه سکوت سازمانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق مؤلفه بی تفاوتی سازمانی بر اهمال کاری سازمانی تاثیر معنی‌دار دارد (05/0>p). جهت پاسخ‌گویی هرچه بیشتر سازمان آموزش و پرورش به نیازهای معلمان و رفع چالش‌های توسعه سازمان، پیشنهاد می‌شود تلاش در جهت بهبود توانمندی‌های معلمان و چاره‌جویی رفع سکوت و بی‌تفاوتی سازمانی آنان، به عنوان یک الویت جدی در دستور کار قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the causal model of teachers' negligence based on organizational silence by organizational indifference mediation

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Aryani ghizghapan 1
  • adel zahed bablan 2
  • reyhaneh abbaspoor 3
  • behzad moradi 4
1 university of mohaghegh ardebili
2 uma university
3 uma
4 uma university
چکیده [English]

The purpose of this study was examining the causal model of teachers' negligence based on organizational silence by organizational indifference mediation. Methodology of the research in terms of the main strategy, was quantitative, in terms of the strategy, was field, and in terms of analytical, was descriptive-correlation.The statistical population consisted of teachers of the Mahabad town in the academic year 2017-2018 with a capacity of 459 person. The sampling method was random. The sample size according to the Kregci-Morgan model and with error α = 0/05, was considered 207 persons. To collect data, organizational negligence questionnaire (SOP) (with reliability α = 0/87), Organizational silence (OSQ) (with reliability α = 0/84) and organizational indifference questionnaire (OIQ) (with reliability α = 0/78), were used. Validity of the tools was confirmed by the professors of education and psychology. Data were analyzed using two software’s Spss vs. 22 and lisrel. 8/50 and analyzed by structural equation modeling. The results showed that the proposed model had suitable fit (x2/df=2/99, GFI=0/92, AGFI=0/92, CFI=0/91, NFI=0/93, RMSEA=0/064) and the component of organizational silence has a direct and indirect effect through the component of organizational indifference on organizational oversight (P<0/05). In order to answer the education organization as much as possible to the needs of teachers and to meet the challenges of organizational development, it is suggested that efforts to improve teachers' abilities and the removal of their silence and organizational indifference be proposed as a serious priority on the agenda, to reduce the amount of employee negligence

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational silence
  • organizational indifference
  • organizational negligence
  • teachers
  • Mahabad city