بررسی وضعیت رهبری توزیع شده در مدارس متوسطه‌ی شهر سنندج

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه کردستان

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی

3 - استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه کردستان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی وضعیت رهبری توزیع شده در مدارس متوسطه شهر سنندج بود و این که به اعتقاد معلمان تا چه اندازه مؤلفه­های رهبری توزیع شده در رفتار مدیران مدارس وجود دارد. پژوهش حاضر توصیفی است، جامعه­ی آماری تمام معلمان مرد و زن مدارس متوسطه­ی عادی- دولتی شهر سنندج بودند، که 377 نمونه (زن=242، مرد= 135) از بین 31 مدرسه به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. داده­ها با استفاده از پرسشنامه­ی محقق ساخته رهبری توزیع شده با آلفای کرونباخ 95/0در مرحله­ی آزمایشی، جمع آوری شد. علاوه براین، پرسش نامه مورد نظر بعد از فرایند تحلیل عاملی اکتشافی چهار مؤلفه­ی اصلی تحت عنوان توسعه­ی حرفه­ای معلمان و بهبود مدرسه، ویژگی تیم رهبری (تعامل مبتنی بر اعتماد)، دموکراسی و حمایت همه جانبه را نشان داد. نتایج تحلیل آزمون خی دو نشان داد که به طور کلی، از نظر معلمان، رهبری توزیع شده­ی خود جوش مدیران مدارس در سطح متوسط است. هم چنین، نتایج آزمون تی مستقل حاکی از این بود که از نظر معلمان زن، مدیران زن بیشتر از مدیران مرد رفتارهای مرتبط با رهبری توزیع شده­ی خود جوش را در حوزه­ی کاری خود اعمال می‏کنند. هم چنین طبق نتایج تحلیل آزمون واریانس یک طرفه، متغیر سطح تحصیلات و تجربه کاری معلمان در نوع ارزیابی شان از رهبری توزیع شدۀ مدیران تاثیر نداشت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Status of Distributed Leadership in Senior High Schools in the City of Sanandaj

نویسندگان [English]

  • Khalil Gholami 1
  • Younes Sahranavard Nshtifani 2
  • Nematollah Azizi 3
1 Assistant Professor at the Department of Education at Kurdistan University
2 PhD Student of Educational Management at Allameh Tabataba’i University
3 Full Professor at the Department of Education at Kurdistan University
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the status of DL in senior high  schools
in Sanandaj and the extent to which DL components are believed by the teachers
to be present in the principals’ behaviors. The quantitative approach was used in
this study. Statistical population consisted of all teachers (male and female) in
public  senior  high  schools  in  Sanandaj.  A  sample  of  377  teachers  from  31
schools was selected through the access sampling method and a researcher-made
questionnaire  with  Cronbach`s  Alpha  0.95  was  used  for  collecting  the  data.
Moreover,  this  questionnaire  demonstrated  four  major  components  such  as
Teachers  Professional  development  &  School  improvement,  Traits  of
Leadership Team, Democracy  and Comprehensive Support  after the exploratory
factor  analysis.  Results  of  the  chi  square  test  showed  that  teachers  generally
believe that principals'''' DL is at an average level. Also, the results of the T-test
indicated that female teachers believe their principals utilized more DL related
behaviors in their profession area than  the male teachers. Finally, based on the
results of Aanova, variables of experience and educational level had no impact
on  the  teachers''''  evaluation  of  their  principals''''  DL,  that  is  they  reported  the
principals DL at the same level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • distributed leadership
  • educational leadership
  • teacher professional development and school improvement