شناسایی مولفه های مدیریت بهینه استعداد در دانشگاه علوم پزشکی بجنورد از دیدگاه کارکنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

2 مدرس دانشگاه علمی کاربردی شیروان

3 مسئول استخدام دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

4 دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناسایی مولفه های مدیریت بهینه استعداد در دانشگاه علوم پزشکی بجنورد از دیدگاه کارکنان است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، ماهیت و روش تحقیق از نوع پیمایشی بوده و در آن از روش تحلیل عاملی استفاده می شود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداری و آموزشی غیرهیأت علمی رسمی و پیمانی دانشگاه علوم پزشکی بجنورد در سال 94-93 است که تعداد آنها 881 نفر بوده و جهت تعیین نمونه بر مبنای جدول کرجسی و مورگان تعداد 265 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن به تایید اساتید فن رسیده و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ برابر با 97/68درصد محاسبه گردیده است. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS 19 توسط آزمون تحلیل عاملی تاییدی و آزمون فریدمن تحلیل گردید. نتایج تحلیل عاملی نشان می دهد که هر پنج مولفه جذب، انتخاب، توسعه، عجین شدن با کار و نگهداری استعداد با سطح اطمینان 99 درصد با مدیریت استعداد ارتباط معنی دار دارد. توجه هر فرد به وظایف شغلی اش، پشتکار و میل به تلاش در انجام وظایف شغلی و شرکت کارکنان دوره آموزشی داخل و خارج به منظور توسعه کارکنان مهمترین عوامل مشخص شدند. نتایج رتبه بندی طبقات (آزمون فریدمن) نشان می دهد که «نگهداری استعداد» در رتبه اول و پس از آن «انتخاب» در رتبه دوم و «توسعه» در رتبه سوم قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Components of Talent Optimization Management from the officers Viewpoints in Medical Sciences University of Bojnurd

نویسندگان [English]

  • Negin Jabbary 1
  • Azam Batyari 2
  • s.reza aletaha 3
  • Mehran Mohammadnia 4
1 Assisstant professor Department of Educational management, Gorgan Branch, Islamic Azad University
4 Ph.D. Candidate, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to identify the components of talent management for staff at the University of Medical Sciences Bojnourd of view. This research purpose, nature and methodology of the survey. The population of all the administrative staff and non-academic educational formal contract Bojnourd University 94-93 years, the number of 881 persons, and to set an example on the table Morgan 265 randomly selected sampling were Survey, a questionnaire whose validity was confirmed by teachers and technology and reliability of the Cronbach's alpha was calculated to be 97/68%.Data using SPSS 19 software and Friedman test were analyzed by confirmatory factor analysis. Factor analysis showed that all five elements to attract, select, develop, operate and maintain involvement with talent and confidence level of 99% significantly associated with talent management. Everyone's attention to his job duties, perseverance and desire to try to do the job and company employee’s internal and external training courses to develop staff were the most important factors. The results of the ranking classes (Friedman test) showed that keeping talents in the first place and then elected second and development are in third place.

کلیدواژه‌ها [English]

  • talent management
  • recruitment
  • selection
  • Development
  • service