ادراک از رهبری معنوی وقراردادهای روانشناختی با سلامت سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته رشته مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

2 دانشگاه ازاد اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر باهدف رابطه بین ادراک از رهبری معنوی وقراردادهای روانشناختی با سلامت سازمانی معلمان مقطع ابتدایی شاهین شهر درسال تحصیلی 94-93به روش توصیفی ازنوع همبستگی انجام شد.جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان مقطع ابتدایی شاهین شهر به تعداد 440نفرتشکیل دادکه از این تعدادبا استفاده از فرمول کوکران وبه روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب باحجم 204نفربرای شرکت درپژوهش انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات ، سه پرسشنامه رهبری معنوی فرای وهمکاران (2005)،پرسشنامه قراردادهای روانشناختی راسئو (1995)وپرسشنامه سلامت سازمانی هوی وهمکاران (1998) براساس طیف پنج درجه ای لیکرت بود که روایی صوری آن به تأیید استادراهنما وچندنفراز نمونه آماری رسید. به منظور پایایی ابزار اندازه گیری ازضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. این ضریب برای پرسشنامه رهبری معنوی 90/0 ، پرسشنامه قراردادهای روانشناختی 80/0 وپرسشنامه سلامت سازمانی 85/0 محاسبه گردید.تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش دردوسطح آمارتوصیفی(شامل فراوانی ،درصد،میانگین وانحراف معیار )وآماراستنباطی (شامل ضریب همبستگی پیرسون ،آزمون تحلیل واریانس ورگرسیون چندگانه )انجام گردید. یافته های بدست آمده نشان داد که بین ابعاد چشم انداز سازمانی (01 /0>p و641/0=r )، ایمان به کار (01 /0>p و543/0= r ) ،عشق به نوع دوستی (01 /0>p و 731/0 = r)، احساس معناداری (01 /0>p و 349/0= r) ، عضویت سازمانی (01 /0>p و 746/0= r)،تعهد سازمانی (01 /0>p و 568/0 =r) وبهره وری با سلامت سازمانی (01 /0>p و635/0=r) رابطه معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

relashtionship between moral leadership and psychological agreement teachers organizational health

نویسنده [English]

  • Farahnaz Khedri 1
1 دانش آموخته رشته مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
چکیده [English]

This research was accomplished with purpose of relashtionship between moral leadership and psychological agreement teachers organizational health with understanding in shahinshars elementary school in academic year 93-94 by wang of descriptive and solidarity type statistics community, This research which induded all of shahinshar elementay school teachers that, they are 440 persons(teacher) and were selected 204teacher among formul them by kokran sampling and layered accidental according to Likrts 5 level speactrum, material for guthering information was three questionnaire of Fry and colleagues(2005) psychological agreement questionnaire of Raseo(1995) and organizational health questionnaire of hoovy and colleaues(1998) beside of its formal, accdamic adviser and sme of statistic sample approved it. In order to, equedity of measuring material, it was used Kronbakh Alfa coefficient.Analysis of reacherchs found. This coefficient was culated for moral leadership questionnaire %80and organizational helth questionnaire %85. Analysis of researchers fand was done by way of descriptive statistics(include of excess, percentage, average and criterion deviation) presumptive statistics include of(piersoon solidarity coefficient Vareyans analysis test). The result of fonnd indicated that theres a meaniful relationship between organizational perspective p<0/1, r= 0/34. Faith in job (r=0/543, p=0<01).Love of altruism(r=0/731,p<0/01). Meaninfal feel(r=0/349,p=0<0/01) organizational membership(r=0/746, p<0/01). Organizational commitrment(r=0/568,p<0/01). Getting profit by understanding organizational heath.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : perception
  • moral leadership
  • psychological agreement
  • Organizational health