اثر رهبری امنیت مدار بر کاهش رفتارهای تلافی‌جویانه با نقش میانجی وجدان کاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشگاه ارومیه

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی اثر رهبری امنیت مدار بر کاهش رفتارهای تلافی‌جویانه با نقش میانجی وجدان کاری انجام شده است. طرح پژوهشی همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه بود. که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم هر طبقه 229 نفر به‌عنوان نمونه آماری جهت مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌های پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد رهبری امنیت مدار، وجدان کاری و رفتارهای تلافی‌جویانه استفاده شد. نتایج معادلات ساختاری نشان داد: اثر مستقیم  رهبری امنیت مدار بر کاهش رفتارهای تلافی‌جویانه  (63/0) مثبت و معنی‌دار است. اثر مستقیم رهبری امنیت مداری بر وجدان کاری(74/0) مثبت و معنی‌دار است. همچنین اثر مستقیم وجدان کاری بر کاهش رفتارهای تلافی‌جویانه (16/0) مثبت و معنادار است. اما اثر غیرمستقیم رهبری امنیت مدار بر کاهش رفتارهای تلافی‌جویانه با نقش میانجی وجدان کاری (11/0) معنی‌دار نیست. درنتیجه با توجه به ابعاد رهبری امنیت مدار و وجودان کاری می‌توان شاهد کاهش رفتارهای تلافی‌جویانه کارکنان بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Model causal Secure-Base leadership in Reducing Retaliatory Behaviors with Mediator Role of Working Conscience

چکیده [English]

The purpose of this study is investigating the Secure-Base leadership in reducing retaliatory behaviors with mediator role of working conscience. The current research method is descriptive and the research project used was based on Structural equations model. The statistical population is all employees Razi University 229 which they were selected by stratified random sampling method. Data were gathered through three questionnaires, the safety leader, working conscience and retaliatory behaviors. The data after collecting were analyzed by SPSS and LISREL. Results of structural equation modeling showed that: Direct effect the Secure-Base leadership in reducing retaliatory behaviors (0/63) is positive and significant. Direct effect the Secure-Base leadership on working conscience (0/74) is positive and significant. Also, direct effect the working conscience in reducing retaliatory behaviors (0/16) is positive and significant. But indirect effect the Secure-Base leadership in reducing retaliatory behaviors with mediator role of working conscience (0/10) is not positive and significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Secure-Base leadership
  • retaliatory behaviors
  • working conscience
  • employees
  • Razi University of Kermanshah