طراحی الگوی امنیت آموزشی و بررسی میزان تحقق آن در دانشگاه علامه طباطبائی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه

2 دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

چکیده
هدف اولیه پژوهش حاضر، طراحی الگوی پیشنهادی امنیت آموزشی است. بنابراین با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی ، به واکاوی و تبیین مفهوم امنیت آموزشی و مؤلفه‌های آن از زوایه مطالعات امنیت پژوهی و تجارب نهادهای تربیتی در این زمینه پرداخته شده است. مطالعه موردی این پژوهش، بررسی میزان تحقق امنیت آموزشی در دانشگاه علامه طباطبائی و تعیین اولویت‌های عملی آن با استفاده از الگوی پیشنهادی امنیت آموزشی بوده است. تحقق این مهم با استفاده از روش پیمایشی و اجرای پرسشنامه در دو گروه اساتید و دانشجویان مشغول به تدریس و تحصیل در دانشگاه علامه طباطبائی در سال‌های تحصیلی 93-1392 و 94-93 صورت گرفته است. پرسشنامه‌ی محقق ساخته اساتید و دانشجویان مبتنی بر رویکرد انسان‌محور در امنیت و با نگاه سرمایه-بازده طراحی و در نمونه‌ای از دانشجویان و اساتید که به صورت طبقه‌ای در دسترس انتخاب شد، اجرا گردید. مطابق تحلیل‌های بدست آمده از داده‌ها، برایند امنیت آموزشی در دانشگاه علامه‌ طباطبائی، متوسط بوده است. میانگین کل داده‌ها برابر 95/2، میانگین داده‌های مربوط به دانشجویان برابر 05/3 و میانگین داده‌های مربوط به اساتید82/2 است. در تحلیل داده‌ها علاوه بر تبیین شاخص‌های فراوانی و گرایش مرکزی، از تحلیل‌های مقایسه‌ای بین طبقات و نیز ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن استفاده شده است.
واژگان کلیدی: امنیت آموزشی، امنیت پژوهی، طراحی الگو، دانشگاه علامه طباطبائی،امنیت دانشجویان، امنیت اساتید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design of Educational Safety Model and ...

چکیده [English]

Although Sefety is known one of the first and axiom requirement of human and societies,but this important subject usually ignore in educational environment. As “Safety” is the substance of educational safety, this subject is stubbed in”Security Reaserch” discussions. In over side, this subject is one of the categories of educational science specially educational technology.because this subject notices requirement to “safety” in educational environments. Antecedent on two attentioned aspects, safety educational is a requirement and can be noticed from this acpect.
So in this paper, first purpose is Investigation and explanation of concept of educational safety.In this way, analytical- aseptic method is used to Investigate this consept from above three aspect. In each aspects, by using analysis of educational safety consept and explanation of its process, a model of educational safety is presented. finally by comparative analysis of each model, blend and mixture them, the “Comprehensive Model” that guides educational environment to preferment of educational safety, has been explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Safety
  • Research Safety
  • Model Design